Cilt 5 – Sayı 1

Kapak ve İçindekiler

kapak ve içindekiler


EFFECT OF DIFFERENT STRETCHING PROTOCOLS ON VERTICAL JUMP PERFORMANCE

EMRE SERİN

Abstract: This study aimed to examine the effect of different stretching exercises on vertical jump performance. A total of 14 national male athletes sporting in the elite level took part in the study. The age average of the participants was 20.25±1.03 year, the average height was 1.80±.08 m, the average body weight was 77.14±18.91 kg, average of sporting age was 9.87±3.31 year and the average number of participation in international games was 10.0±3.31. As stretching protocol: Method 1 (5 minutes of jogging and 2 minutes of active rest) followed by Method 2 (static stretching for 4 different muscle groups 3 repetitions for 15 seconds of static stretching, rest for 10 seconds between groups) and then consecutively, Method 3 (Dynamic stretching exercises with 3 repetitions for 15 seconds and 10 seconds rest between different muscle groups) were applied in the study. The vertical jump performance before and after different stretching exercises of the participants was determined by means of the vertical jump test using the smart speed lite system. Before and after the training of all athletes, HR was recorded with a heart rate monitor (RS 800, Polar Vantage NV, Polar Electro Oy, Finland) with 5 seconds intervals. Before the study, the chest band of the heartbeat monitor was placed on the chest of the athlete and the HR was recorded from the monitor. SPSS 15.0 statistical package program was used for evaluation and calculation of the data. In this study in addition to descriptive statistics (mean and standard deviation) paired samples t-test was used to determine the difference between the vertical jump performance of the participants before and after different stretching exercises. As a result, this study showed that; applying the dynamic and static stretching exercises consecutively affected the vertical jump performance 4.5 cm positively (p<.05). It is suggested that different dynamic and static stretching exercises should be included in the vertical jump.

Anahtar Kelimeler: Training, Dynamic stretching, Static stretching, Vertical jump

1-8


13-14 YAŞ ARASI ADÖLESANLARDA EL BOYUTLARI İLE EL KAVRAMA KUVVETİNİN İLİŞKİSİ

ALİ IŞIN

ÇAĞHAN BUĞRA ÖDÜZ OZUS

TUBA MELEKOĞLU

Özet: Bu çalışmanın amacı 13-14 yaş arası spor yapan ve yapmayan adölesanlarda el boyutlarının el kavrama kuvveti ile ilişkisini incelemektir. Bu amaçla 13-14 yaşları arasında en az 5 yıllık antrenman geçmişine sporcu (n=28) ve aynı yaş grubundaki sedanter bireyler (n=28) çalışmaya gönüllü olarak katılmışlardır. Araştırmaya katılan gönüllülerin boy uzunluğu (cm), vücut ağırlığı (kg), vücut kütle indeksi (kg/m2), el kavrama kuvvetleri ve el boyutları ölçülmüştür. Ölçümler gönüllülerin dominant elinden alındı. Verilerin normallik dağılımları değerlendirildikten sonra gruplar arası farklılık düzeyleri Bağımsız Örneklem T Testi ile ve aralarındaki ilişki Pearson Korelasyon Testi ile SPSS v.24 programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu araştırma sonucunda el kavrama kuvvetinin sporcularda, sedanterlere göre anlamlı olarak yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<.01). Bununla beraber sporcuların sedanterlere göre el boyutları arasında anlamlı farklılıklar bulunmamıştır. Adölesanlarda el boyutları ile kuvvet parametrelerinin ilişkisi incelendiğinde ise el uzunluk, alan ve çevresine dair boyutlar arttıkça kuvvet değerlerinin de arttığı görülmüştür. El boyutları ile el kavrama kuvveti değerleri arasında korelasyon tespit edilmiştir (p<.001).

Anahtar Kelimeler: El uzunluğu, El kavrama kuvveti, El boyutları, Adölesan

9-19


BADMİNTONCULARDA İSKEMİK ÖNKOŞULLANMANIN YÜKSEK ŞİDDETLİ İNTERVAL PERFORMANSI VE TOPARLANMA ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

VELİ VOLKAN GÜRSES

MUSTAFA KEREM

MUSTAFA ŞAKİR AKGÜL

BAYRAM CEYLAN

BİLGEHAN BAYDİL

Özet: Bu çalışmanın amacı iskemik önkoşullamanın (İsÖ) yüksek şiddetli interval antrenmanı (YŞİA) ve toparlanma parametreleri üzerine etkilerini incelemektir. Araştırmaya 16 iyi antrenmanlı badmintoncu (erkek n= 10, bayan n=6 yaş: 18.90 ± 0.99, 20.33 ± 1.75 yıl; boy: 176.50 ± 5.42, 159.33 ± 3.61 cm; vücut ağırlığı: 72.55 ± 7.93, 54.93 ± 4.53 kg; sistolik kan basıncı: 12.30 ± 1.15, 11.16 ± 1.47 mmHg; diyastolik kan basıncı: 7.80 ± 1.22, 7.66 ± 0.81 mmHg) gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların hepsi tüm denemeleri tamamlamıştır. Performans ve toparlanma parametreleri üzerine İsÖ’nün akut etkisini belirlemek için randomize çapraz (cross-over) tasarım modeli kullanılmıştır. İsÖ, 3 set × 5 dk 220 mmHg basınç ile her iki bacağa uygulanmıştır. Wingate stili yüksek şiddetli interval antrenmanı (YŞİA) kullanılmıştır. YŞİA protokolü vücut ağırlığının % 7.5 yük ile bisiklet ergometresinde 30 sn (all-out) şeklinde 3 set 4 dk ara ile uygulanmıştır. Her YŞİA tekrarında Zirve Güç (ZG), Ortalama Güç (OG) ve Yorgunluk İndeksi (Yİ) değerlendirilmiştir. Tüm antrenman öncesi; dinlenik kalp atım hızı (KAH), kan laktat konsantrasyonu (K[LAK]), antrenman sonrası, 12. dk ve 30. dk KAH ve K[LAK] değerleri kaydedilmiştir. Ölçümler arası 72 saat dinleme verilmiştir. İstatistiksel analizler için Parametrik olmayan Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi kullanılmıştır. Tüm istatistiksel işlemler anlamlılık düzeyi p .05). IPC’nin etkisi % -6.5,% -5.8 ve% 24.5 dir. Bu sonuçlara göre, IPC uygulamalarının badminton oyuncularında performansın arttırılması için etkili bir yöntem olmayabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yüksek şiddetli interval, Toparlanma, İskemik önkoşullanma

20-32


PARKLARDA YER ALAN AÇIK ALAN SPOR ALETLERİNİN KULLANIMI: KADIN VE ERKEK KULLANICILARIN ALGILARINDAN NİTEL BİR ÇALIŞMA

NESLİŞAH AKTAŞ ÜSTÜN

ERDAL ZORBA

ÜMİT DOĞAN ÜSTÜN

Özet: Parklarda yer alan açık alan spor aletlerinin kullanımı günden güne artmaktadır. Bireyler bu alanlarda çeşitli fiziksel egzersizler yaparak zinde kalmayı hedeflemektedirler. Bu çalışmanın amacı Kütahya Belediyesine ait parklarda yer alan açık alan spor aletlerini kullanan kadın ve erkek katılımcıların kullanım sıklıkları ve amaçlarını incelemektir. Çalışmaya Kütahya Belediyesine ait parklarda yer alan açık alan spor aletlerini kullanan ve tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilmiş 71 kişi gönüllü olarak katılmıştır (M yaş= 41.25±12.19 & M spor yapma sıklığı= 3.36±1.82). Çalışma nitel yöntem araştırması şeklinde gerçekleştirilmiş olup veriler ilk olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmış, elde edilen ses dosyaları (wav) bilgisayara aktarılmış ve deşifre edilmiştir. Böylece görüşmeler neticesinde elde edilen ses dosyaları Microsoft Word metin belgesine dönüştürülmüştür. Word belgesine dönüşen metinler içerik analizi yöntemi ile nicel değerlere dönüştürülmüş ve verilerin analizinde yüzde ve çapraz tablolama yöntemleri kullanılmıştır. Sonuç olarak kadın ve erkek katılımcıların bu alanları kullanım sıklığı ve amaçları farklılık göstermektedir. Ayrıca bu alanlarda toplumu bilinçli şekilde spor yapmaya yönlendirecek spor uzmanlarını istihdam etmesi fikri de çalışmanın bir başka sonucudur.

Anahtar Kelimeler: Park alanları, Açık alan spor aletleri, Spor, Yaşam boyu spor

33-41