Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılık Düzeyleri İle İletişim Becerileri Ve Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Analyzing the Relationship between Digital Game Addiction Levels, Communication Skills and Loneliness Levels of Sports Faculty Students )

Author : Recep Cengiz  , Gökhan Çakır, Utku Işık  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2021
Number : 8-3
Page : 318-333
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.229
    


Summary

Mevcut araştırmanın iki temel amacı bulunmaktadır. İlk amaç öğrencilerin yalnızlık, iletişim becerileri ve dijital oyun bağımlılığı düzeylerini tespit etmektir. İkinci amaç ise, öğrencilerin yalnızlık ve iletişim beceri düzeyleri ile dijital oyun bağımlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek ve öğrencilerin dijital oyun bağımlısı olup olmama durumunun yalnızlık ve iletişim becerileri üzerinde farklılaşma oluşturup oluşturmadığını incelemektir. Araştırmanın verileri, “Kişisel Bilgi Formu”, “Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği, “UCLA Yalnızlık Ölçeği” ve “İletişim Becerileri Ölçeği” yoluyla toplanmıştır. Ölçekleri eksiksiz dolduran 378 öğrenciye ait veriler çalışma için değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde öncelikle 378 öğrencinin ölçeklere vermiş oldukları cevapların puan ortalamaları doğrultusunda; tanımlayıcı istatistikler, Bağımsız iki grup için T-Testi, üç ve üzeri gruplar için Kruskal Wallis H Testi kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü tespit etmek amacı ile Pearson korelasyon analizleri kullanılmıştır. Veriler α= 0.05 anlamlılık düzeyinde sınanmıştır. Araştırmanın bulguları, öğrencilerin dijital oyun bağımlılık düzeylerinin yüksek seviyelerde olduğunu göstermiştir. Bu bulguya paralel olarak 378 öğrencinin 153’ü (%40) dijital oyun bağımlısı olarak tespit edilmiştir. Rekreasyon bölümünde okuyan öğrencilerin dijital oyun bağımlılık düzeyi (D.O.B.D) anlamlı bir şekilde antrenörlük ve spor yöneticiliği bölümünde okuyan öğrencilere göre düşük bulunmuştur. Öğrencilerin D.O.B.D ile yalnızlık düzeyleri arasında negatif yönde zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bu duruma karşın öğrencilerin dijital oyun bağımlısı olup olmama durumu yalnızlık ve iletişim becerileri üzerinde etkili bir faktör olarak görülmemiştir.Keywords
Dijital oyun bağımlılığı, yalnızlık, iletişim becerisi

Abstract

IThere were two main objectives of the current research. The first aim was to determine the levels of loneliness, communication skills, and digital game addiction of sports faculty students. The second aim was to determine the relationship between the loneliness and communication skill levels of students and their digital game addiction levels and to examine whether the students' being addicted to digital games created a differentiation between loneliness and communication skills. The data of the study were collected through the "Personal Information Form", "Digital Game Addiction Scale (DGAS), "UCLA Loneliness Scale" and "Communication Skills Scale. The data of 378 students who filled out the scales completely were evaluated for the study. In the analysis of the data, first, in line with the average scores of the answers given by 378 students to the scales; in addition to descriptive statistics, T-Test was used for two independent groups, Kruskal Wallis H-Test was used for groups of three or more. Pearson correlation analyzes were used to determine the direction of the relationship between the variables. Data were tested at α= 0.05 significance level. The findings of the study showed that the digital game addiction levels of students were at high levels. Parallel to this finding, 153 (40%) of 378 students were found to be addicted to digital games. The digital game addiction level (D.O.B.D) of the students studying in the recreation department was found to be significantly lower than the students studying in the coaching and management department. There was a negative, weak and significant relationship between the students' D.O.B.D and their loneliness levels. Despite this situation, whether the students were addicted to digital games or not wasn't seen as an effective factor in loneliness and communication skills. The results were compared with current studies in the literature and suggestions for future studies were presented.Keywords
Digital game addiction, loneliness, communication skills