Sporcularda İnsan Doğasının Kötü Yönü Karanlık Üçlü: Narsisizm Makyavelizm ve Psikopatinin İncelenmesi
(The Evil Side of Human Nature in Athletes the Dark Triad: An Examination of Narcissism, Machiavellianism and Psychopathy )

Author : Yunus Şahinler  , Mahmut Ulukan, Adnan Ersoy  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2021
Number : 8-3
Page : 356-373
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.240
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, farklı branşlardaki (güreş, tenis, atletizm, yüzme) sporcuların narsisizm, Makyavelizm ve psikopati düzeylerinin belirlenmesi, çeşitli değişkenler açısından irdelenmesi, aynı zamanda narsisizm, Makyavelizm ve psikopati arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışma sporcularda kişiliğin karanlık üçlü özelliklerinin (narsisizm, Makyavelizm ve psikopati) tanımlaması bakımından betimsel ve üç alt boyut arasındaki ilişkiyi incelemesi bakımından ilişkisel tarama modeli özelliklerini taşıyan nicel bir çalışmadır. Araştırma örnekleminin belirlenmesinde kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya, İstanbul’da farklı branşlarda spor yapan 192 sporcu katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Karanlık Üçlü Kişilik ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, korelasyon ve bağımsız örneklemler t-testi ve ANOVA istatistiki teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre sporcuların cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu ve ekonomik durumu ile karanlık üçlü arasında yapılan karşılaştırmada anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Sporcuların ilgilendikleri branşa göre yapılan karşılaştırmada anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Araştırma sonucunda sporcuların Makyavelizm ve narsisizm puan ortalamalarının yüksek seviyelerde, psikopati seviyelerinin ise orta düzeyde olduğu görülmüştür. Ayrıca sporcuların narsisizm, Makyavelizm ve psikopati düzeyleri arasında yüksek düzeyde pozitif yönlü ilişki olduğu saptanmıştır. Bu sonuca dayalı olarak sporcuların Makyavelizm düzeylerinin yüksek olması kişisel çıkar ve aldatmaya yönelik hareketler sergiledikleri, narsisizm düzeylerinin yüksek olması ise büyüklenmeci, duygusuz ve empatiden yoksun tavırlara eğilimli oldukları söylenebilir. Sporcuların bu davranışlarının sebebi olarak başarı ve hedefe ulaşmak için sarf ettikleri çabanın bir sonucu olduğu düşünülmektedir.Keywords
Spor, spor bilimleri, karanlık üçlü, narsisizm, Makyavelizm, psikopati

Abstract

This study aimed to explore the narcissism, Machiavellianism, and psychopathy levels of athletes in different branches (wrestling, tennis, football, swimming) according to various variables. The study was designed as a cross-sectional quantitative study. The convenience sampling method was used to determine the research sample. One hundred ninety-two (192) athletes who do sports in different branches in Istanbul participated in the study. In the study as the data collection tool, the Dark Triad Trait scale was used. Descriptive statistics, Pearson correlation, independent samples t-test, and ANOVA statistical techniques were used to analyze the data. According to the findings obtained in the study, it was seen that there were significant differences in the comparison between the age, gender, educational status, and economic status of the athletes and the dark triad sub-dimensions. Besides, there was no significant difference in the comparison made by the athletes according to the branch they were interested in. As a result of the research, it was seen that the mean scores of Machiavellianism and narcissism of the athletes were at high levels, and the levels of psychopathy were moderate. In addition, it was determined that there was a high level of positive correlation between the athletes' narcissism, Machiavellianism, and psychopathy levels. Based on this result, it can be said that athletes with high levels of Machiavellianism exhibit acts of self-interest and deception, while high levels of narcissism tend to be arrogant, insensitive, and incapable of empathy. It was estimated that the cause for these behaviors of the athletes was the result of their efforts to achieve success and goals.Keywords
Sports, sport science, dark triad, narcissism, Machiavellianism, psychopathy