Sakaryaspor Taraftarlarının Takımla Özdeşleşme Düzeyleri ve Takım İmajına Yönelik Algıları
(Sakaryaspor Fans' Levels of Identification with their Team and Perceptions of the Team Image )

Author : Label    Label
Type : Diğer
Printing Year : 2021
Number : 8-3
Page : 374-390
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.241
    


Summary

Taraftarların takımlarıyla özdeşleşme düzeyleri ve takım imajına yönelik algıları takımın taraftarlarının gözünde nasıl bir konuma sahip olduğunu anlayabilmek adına oldukça önemlidir. Bu doğrultuda bu çalışma Sakaryaspor taraftarlarının takımlarıyla özdeşleşme düzeylerini belirlemek ve takım imajına yönelik algılarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Sakaryaspor taraftarından oluşan 300 kişi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Wann ve Branscombe (1993) tarafından geliştirilip, Günay ve Tiryaki (2003) tarafından Türkçeye uyarlanan Spor Taraftarı Özdeşleşme Ölçeği ile Jung (2012) tarafından geliştirilip, Sönmezoğlu, Çoknaz ve Polat (2016) tarafından Türkçeye uyarlanan Kulüp İmajı Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca katılımcıların demografik bilgilerini öğrenmek için araştırmacılar tarafından hazırlanmış 10 soru da veri toplama aracına ilave edilmiştir. Veriler pandemi nedeniyle yalnızca Google Formlar aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 25.0 kullanılmıştır. Veriler normal dağılım gösterdiği için analizde Independent Samples T Test ve Anova kullanılmıştır. Farkın kaynağının tespiti için post hoc testlerinden faydalanılmıştır. Ayrıca takımla özdeşleşme düzeyi ile takım imajına yönelik algı arasındaki ilişkinin araştırılması için Pearson Korelasyon testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Sakaryaspor taraftarlarının takımla özdeşleşme düzeylerinin ve takım imajına yönelik algılarının orta seviyede olduğu görülmüştür. Sakaryaspor taraftarlarının takım imajına yönelik algıları ile takımla özdeşleşme düzeyleri arasında pozitif yönlü, orta düzeyde (r=,532) ve anlamlı bir ilişki (p<,05) tespit edilmiştir. Takımının kendi sahasında oynadığı maçlara giden, takımının deplasmanda oynadığı maçlara giden, takımının taraftar grubuna üye olan veya sezonluk maç izleme sayısı yüksek olan taraftarların takımla özdeşleşme düzeylerinin ve takım imajına yönelik algılarının diğerlerinden daha yüksek olduğu görülmüştür.Keywords
Taraftarlık, takımla özdeşleşme, takım imajı, Sakaryaspor

Abstract

The level of identification of the fans with their team and their perceptions of the team image are essential in order to understand the position of the team in the eyes of the fans. In this direction, this study was conducted to determine the level of identification of Sakaryaspor fans with their team and to reveal their perceptions of team image. The study was designed as a quantitative cross sectional study. The study sample consisted of 300 Sakaryaspor Fans. The Sports Fan Identification Scale developed by Wann and Branscombe (1993) and adapted to Turkish by Günay and Tiryaki (2003), and the Club Image Scale developed by Jung (2012) and adapted into Turkish by Sönmezoğlu, Çoknaz and Polat (2016) were used as data collection tools in the research. Besides, 10 item quastionnaire prepared by the researchers were added to the data collection tool to identify the demographic information of the participants. The data were collected via Google Forms due to the pandemic. SPSS 25.0 was used in the analysis of the data. Independent Samples T Test and Anova were used in the analysis as the data showed normal distribution. Post hoc tests were used to determine the source of the difference. Besides, Pearson Correlation test was used to investigate the relationship between the level of identification with the team and the perception towards team image. As a result of the research, it was seen that Sakaryaspor fans' level of identification with the team and their perceptions of the team image were at a moderate level. Moderate level positive (r=.532) and significant relationship (p<.05) was found between Sakaryaspor fans' perceptions of the team image and their level of identification with the team. It was observed that the level of identification with the team and the perception of the team image of the fans who went to home matches and who went to away matches and who were the members of their team's fan group or who had a high number of watching seasonal matches were higher than the other participants.Keywords
Fans, identification, team image, Sakaryaspor