Tüketicilerin Karar Verme Tarzları, Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği ve Algılanan Riskin Saatin Almaya Etkisi (Spor Malzemelerine Yönelik Bir Araştırma)
(The Decision Making Styles of Consumer, Motivated Consumer Innovation and the Effect of Perceived Risk on Purchasing (A Research On Sporting Goods) )

Author : Berna CAN  , Ercan POLAT  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2022
Number : 9-1
Page : 124-140
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.276
    


Summary

Mevcut araştırma, spor ürünü satın alan tüketicilerin satın alma tarzları, güdülenmiş tüketici yenilikçiliği ve algılanan riskin satın alma üzerinde etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma nicel araştırma modeline göre tasarlamış olup ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma grubunu, Türkiye’de bulunan üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Grup oluşumu, seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda araştırmanın örneklem grubunu spor ürünü kullanan 242 kadın, 278 erkek olmak üzere toplam 520 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak dört bölümden oluşan yüz yüze ve çevrimiçi anket toplama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Ayrıca tüketicilerin karar verme tarzlarını belirlemek amacıyla Sproles ve Kendall (1968) tarafından geliştirilen, Dursun, Alnıaçık ve Tümer (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan, “Tüketicilerin Karar Verme Tarzları Ölçeği”, güdülenmiş tüketici yenilikçiliğini ölçmek için Vandecasteele ve Guenes (2010) tarafından geliştirilen, Özoğlu ve Bülbül (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan, “Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği Ölçeği”, tüketicilerin satın alma sırasında algıladıkları riskleri ölçmek için ise, Stone ve Mason (1995) tarafından geliştirilen, Özoğlu ve Bülbül tarafından Türkçeye uyarlanan, “Algılanan Risk Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler SPSS programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırma bulguları değerlendirildiğinde, spor ürünleri aylık harcama miktarı değişkenleri ile tüketicilerin karar verme tarzları, güdülenmiş tüketici yenilikçiliği ve algılana risk faktörleri arasında düşük düzeyde pozitif ve negatif yönde ilişkiler olduğu görülmektedir. Ayrıca hem tüketicilerin karar verme tarzları ile güdülenmiş tüketici yenilikçiliği ve algılanan risk arasında hem de algılanan risk ile güdülenmiş tüketici yenilikçiliği arasında pozitif yönde düşük ve orta düzeyde anlamlı ilişki olduğu görülmektedir.Keywords

Spor tüketicisi, karar verme tarzları, güdülenmiş tüketici yenilikçiliğiAbstract

The present study aimed to examine the purchasing styles of consumers buying sports products, driven consumer innovation and the effect of perceived risk on purchasing. This research was designed according to the quantitative research model and the relational survey model was used. The research group consists of university students in Turkey. The research group consists of university students in Turkey. Group formation was carried out by criterion sampling method, which is one of the non-random sampling methods. In this context, the sample group of the research consists of 520 university students, 242 women and 278 men, who use sports products. In the research, a four-part face-to-face and online survey collection method was used as a data collection tool. In the research, "Personal Information Form" was used to determine the demographic characteristics of the participants. In addition, “Consumers' Decision-Making Styles Scale”, developed by Sproles and Kendall (1968) and adapted into Turkish by Dursun, Alnıaçık and Tümer (2013), in order to determine consumers' decision-making styles, in order to measure motivated consumer innovativeness “Motivated Consumer Innovativeness Scale” developed by Vandecasteele and Guenes (2010)  and adapted into Turkish by Özoğlu and Bülbül (2013), The Perceived Risk Scale, developed by Stone and Mason (1995) and adapted into Turkish by Özoğlu and Bülbül, was used to measure the risks perceived by consumers during purchasing. The data obtained in the study were analyzed through the SPSS program. When the research findings are evaluated, it is seen that there are low positive and negative relationships between the variables of monthly spending on sports products and consumers' decision-making styles, motivated consumer innovativeness and perceived risk factors. In addition, it is seen that there is a positive, low and moderately significant relationship between consumers' decision-making styles and motivated consumer innovativeness and perceived risk, as well as between perceived risk and motivated consumer innovativeness.Keywords

Sports Consumer, decision making styles, Motivated consumer innovation