Cilt 4 – Sayı 2

Kapak ve İçindekiler

kapak ve içindekiler

 


POST AKTİVASYON POTANSİYEL (PAP) VE STATİK GERME MODELİ ISINMALARININ SIÇRAMA PERFORMANSINA ETKİSİ

Halit HARMANCI

Mihri Barış KARAVELİOĞLU

Adnan ERSOY

Oğuzhan YÜKSEL

Mustafa Sait ERZEYBEK

Gizem BAŞKAYA

ÖZET

 Bu çalışmanın amacı post aktivasyon potansiyel modeli ve statik germe modeli ısınmaların erkek sporcularda sıçrama performansına olan etkilerini incelemekti. Çalışmaya yaş ortalamaları 22.22±1.83 yıl, boy ortalamaları 175.97±5.93 cm ve vücut ağırlığı ortalamaları 76.98±11.42 kg olan 45 erkek sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmaya katılan sporcular rastgele örneklem yöntemi ile post aktivasyon potansiyel grubu (PAP) (n=14), statik germe grubu (SG) (n=14) ve kontrol grubu (KG) (n=17) olmak üzere üç farklı gruba ayrılmıştır. Çalışmaya katılan tüm sporcuların sıçrama değerleri koşu bandı üzerinde 8 km/saat hızda 5 dakikalık ısınmayı takiben 5 dakikalık pasif dinlenme sonrası alınmıştır. Sporcuların ikinci ölçümleri birinci ölçümlerden 48 saat sonra her grup için farklı ısınma modeli (PAP, PG, KG) uygulandıktan sonra alınmıştır. Araştırmaya katılan sporcuların verilerinin analizinde tekrarlı ölçümlerde iki yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, farklı ısınma protokolüne tabi tutulan sporcuların sıçrama değerlerine ait ön test–son test değerleri arasında grup χ zaman etkileşiminde anlamlı farklılığa rastlanmıştır (p<0,05). Sonuç olarak; post aktivasyon modeli ısınmalar squat ve 10 tekrarlı çoklu sıçrama yüksekliğinde anlamlı artışa neden olurken (p<0.05), statik germe modeli ısınmalar ise anlamlı düşüşe neden olduğu tespit edilmiştir (p<0.05).

Anahtar Kelimeler: Sıçrama, Post aktivasyon potansiyel, Statik germe

 

56-68


FARKLI YÜKSEKLİKLERDE YAŞAYAN GENÇ BİATLON SPORCULARININ 2000M’ DE MAKSİMAL AEROBİK EGZERSİZE AKUT TEPKİLERİNİN ANALİZİ

Ozan SEVER

Fatih KIYICI

Gökhan ATASEVER

ÖZET

 Çalışmada farklı rakımlarda yaşayan Biatlon sporcularının 2000m’de yapılan maksimal aerobik teste verdikleri akut tepki analiz edilmiştir. Biatlon milli takımlarına adaylık sürecinde testleri yapılan kız ve erkeklerden oluşan toplam 67 sporcu (Ort. yaş = 14,69 ± 1,22, ort. VKI = 19,60 ± 2,29) çalışmanın örneklemini temsil etmektedir. Sporcuların 32’si fizyolojik olarak yüksekliğin adaptasyon yarattığı kabul edilen 1500m seviyesi üzerinde, 35’i ise 1500m altında yaşamaktadır. Sporcuların aerobik güçleri shuttle-run ile tespit edilmiştir. Test esnasında kalp atım sayıları sürekli takip edilmiştir. 1500m üzerinde yaşayan sporcular, 1500m altında yaşayan sporcuları göre shuttle-run testinde daha yüksek VO2maks ve toplam lap sayısı skoru ortaya koymuşlardır. Fakat bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Yaşanılan rakım – VO2maks – toplam lap sayısı ilişkisi ise pozitif yönlü orta düzeydedir(r=0,363; r=0,355). Rakım yükseldikçe dayanıklılık skoru artmaktadır. Testin her seviyesi tek tek incelendiğinde, artan seviye ve hızda gruplar arası kalp atım sayısı ortalamalarında fark olmamasına rağmen düşük rakımda yaşayanların koşuyu daha erken bırakma eğiliminde olduğu görülmektedir. Ortaya koyulan bulgular benzer seviyede ve antrenman düzeyindeki biatloncuların 2000m dayanıklılık koşusuna verdikleri yanıtın yaşadıkları rakımdan etkilendiği göstermektedir. Bu bakımdan biatlon sporcularında yükseklik adaptasyonunun, müsabaka ve milli takım seçmeleri gibi önemli mücadelelerde sonucu etkileyeceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yüksek irtifa, Biatlon, Aerobik güç, Oksijen tüketimi, Dayanıklılık

 

69-77


TÜRK BASININDA 1948 LONDRA OLİMPİYATLARI

Selami ÖZSOY

ÖZET

 II. Dünya Savaşı sebebiyle 1940 ve 1944 yıllarında yapılamayan olimpiyatların ardından 29 Temmuz-14 Ağustos 1948 tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşen 14. Olimpiyat Oyunları, Türk spor tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyet Bloku ile ABD’nin başını çektiği batılı ülkeler arasında soğuk savaşın günden güne keskinleştiği, Türkiye’de dış politikada Türk – ABD ilişkilerinde yoğun bir gündemin olduğu, iç politikada ise tek partili hayatın sonuna gelindiği bir dönemde yapılan 1948 Londra Olimpiyatları Türk basınında geniş yer bulmuştur. Gazeteler olimpiyatları takip etmek üzere Londra’ya muhabirler göndermişler, günü gününe gelişmeleri okurlarına fotoğraflarla aktarmışlardır. Türk güreşçileri Nasuh Akar, Gazanfer Bilge, Celal Atik ve Yaşar Doğu, grekoromen stilde Mehmet Oktav ile Mersinli Ahmet Kireççi’nin olimpiyat şampiyonu olması, gazetelerin 1. sayfalarında tam sayfaya yakın şekilde duyurulmuştur. Türk güreşçilerinin galibiyetle biten müsabakaları ayrıntılarıyla anlatılmıştır. O dönemde, spor haberlerine ayrı bir sayfa ayırmayan gazeteler, olimpiyatların başlamasıyla Türk sporcularının başarılarıyla ilgili haberleri gazetelerin ilk sayfalarından okuyucularına duyurmuştur., Türk güreşçilerinin olimpiyatlardaki başarıları savaşa girmemiş ama siyasi ve ekonomik olarak fazlasıyla etkilenmiş, yıllarca yüzü gülmemiş bir ulusu sevince boğmuştur. Bu araştırmada, belge tarama yöntemiyle 1948 Londra Olimpiyatlarının; Akşam, Cumhuriyet, Hürriyet, Vatan ve Ulus gazetelerindeki yansımaları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Spor, Tarih, Güreş, Londra Olimpiyatları

 

78-100


BALIKESİR FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDE BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

Yusuf ALPER

Zekine PÜNDÜK

Fahri AKÇAKOYUN

Zekeriya GÖKTAŞ

ÖZET

Bu çalışmada Balıkesir Fen Lisesi öğrencilerinin beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıkları değişiminin kilo almaya etkisi incelenmiştir. Çalışmaya, toplam 85 öğrenci (46 kız ve 39 erkek) gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların 15 yaşında (9. Sınıf) besleme alışkanlıkları ve fiziksel özellikleri değerlendirilerek 18 yaş (12. Sınıf) değerleriyle karşılaştırılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, yaşla birlikte boy, kilo, beden kitle indeksi (BKİ) ve beslenme alışkanlıkları risk puanları artmış (p=0.001), buna karşın bel/kalça oranlarında anlamlı bir artış kaydedilmemiştir. Fiziksel aktiviteye katılım ve fiziksel aktivite katılım süresi 9.sınıf değerleriyle karşılaştırıldığında, 12. sınıfta anlamlı bir düşüş olduğu tespit edilmiştir (p=0.000, P=0.004 sırasıyla). Eri toplama aracına verilen yanıtlar değerlendirildiğinde, 2. ve 5. sorular hariç, diğer sorularda anlamlı düzeyde beslenme alışkanlıkları risk puanları artmıştır. Ayrıca, erkeklerin kızlara oranla daha fazla aktiviteye katıldıkları (p=0.001), 12. sınıfta ise bu katılımın erkeklere göre kızlarda anlamlı olarak daha fazla düştüğü (p=0.04) saptanmıştır. Sonuç olarak bu çalışma bulguları, okul ve sınav faktörlerinin etkisiyle 12. sınıfta veya 18 yaşında kötü beslenme alışkanlıklarının arttığı ve fiziksel aktiviteye katılımın azaldığına işaret etmektedir.

Anahtar kelimeler: Beslenme alışkanlıkları, Fiziksel aktivite, Adolesan obezite riski

101-110


ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ ZAMAN YÖNETİMİ ANLAYIŞLARININ İNCELENMESİ

Kubilay ÇİMEN

Nurullah Emir EKİNCİ

Betül ALTINOK

Çetin ÖZDİLEK

ÖZET

Bu araştırmanın amacı üniversite öğretim elemanlarının zaman yönetimi anlayışlarının sportif etkinliklere katılma durumu, cinsiyet ve çalışma sürelerine göre incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini Dumlupınar Üniversitesinde çalışan (37 kadın ve 56 erkek) 93 akademisyen oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen 10 maddelik kişisel bilgi formu ile birlikte Britton ve Tesser (1991) tarafından geliştirilen, Türk kültürü için uyum çalışması Koçak ve Alay (2002) tarafından yapılan “Zaman Yönetimi Envanteri” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizleri bilgisayar ortamında “SPSS/WINDOWS” paket programı kullanılarak yapılmıştır. Tanımlayıcı istatistiklere ek olarak, akademisyenlerin zaman yönetimleri anlayışlarında ki anlamlı farklılıkların belirlenmesinde Mann Whitney U ve Kruskall Walliss H testleri uygulanmıştır. Sonuç olarak katılımcıların cinsiyetleri ile zaman yönetimleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmazken (p>0,05), katılımcıların görev sürelerine göre “zaman tutumları” alt boyutunda, spor yapma durumlarına göre ise “zaman planlaması ve zaman tutumları” alt boyutlarında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0,05).

Anahtar Sözcükler: Spor, Zaman Yönetimi, Spora Katılım Düzeyi

111-118


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>