Özel Sayı 1

Kapak ve İçindekiler

kapak ve içindekiler

 


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (AKSARAY İLİ ÖRNEĞİ)

YUSUF SOYLU

EMRE SERİN

ÖZET

Araştırmada beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin cinsiyet, yaş, hizmet yılı ve profesyonel olarak spor yapma/yapmama değişkenlerine göre duygusal zekâ düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada, nicel desenli betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, basit random yolla seçilmiştir. Araştırma gurubunu Aksaray ilinde bulunan ortaokul ve liselerde beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak görev yapan 223 (154 erkek ve 69 kadın) kişi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğretmenlerin duygusal zekâ düzeylerini belirlemek amacıyla, Schutte ve ark. (1998) tarafından geliştirilen ve Austin ve ark. (2004) tarafından 41 madde olarak yeniden düzenlenen Türkçe uyarlaması Tatar, Tok ve Saltukoğlu (2011) tarafından yapılan Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ ölçeği kullanılmıştır. Varyansların homojen dağılıp dağılmadığını belirlemek için Skewness ve Kurtosis değerleri incelendiğinde varyansların homojen dağılmadığı saptanmıştır. Sonuç olarak, araştırmada beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin duygusal zekâ düzeyleri, cinsiyet, yaş, hizmet yılı ve profesyonel olarak spor yapma/yapmama değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermediği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Duygusal zekâ, Beden eğitimi ve spor öğretmeni, Spor

 

1-9


FUTBOLUN AKTÖRLERİ (DRAMATİS PERSONAE) AÇISINDAN ÜÇÜNCÜ LİG KONTENJAN KURALI

MERT KEREM ZELYURT

MUAZZEZ ŞAŞMAZ ATAÇOCUĞU

ÖZET

3. Lig futbol takımlarında genç oyunculara daha fazla yer verilmesi ve bu oyuncuların milli takımlara kazandırması amacıyla 2009 yılında uygulamaya konulan kontenjan kuralının istenen sonuçları vermemesi sebebiyle 2016 sezonu itibariyle değiştirildiği görülmüştür. Çalışmada 2009 yılında Üçüncü Ligdeki takımlar için yasal bir yaptırım olarak devreye koyulan kontenjan kuralı oyuncu, antrenör ve yönetici bağlamında incelenmiştir. Çalışmanın deseni “Yarı Yapılandırılmış Derinlemesine Görüşme” (Nitel Yöntem) şeklinde tasarlanmıştır. Çalışmanın örneklemi, “Teorik Örneklem” yöntemine göre Üçüncü ligde faaliyet gösteren 6 futbolcu, 4 kulüp yöneticisi ve 5 antrenörden oluşmaktadır. 2017 Şubat ve Mayıs aylarında ses kayıt cihazıyla yapılan, 6 dk ile 29 dk arasında örneklere göre değişen görüşmeler yazılı metne çevrilerek, bulgular kısmında 4 tema altında sınıflandırılmıştır: 1. Kadro dışı kalma 2. Takım kadrolarına dair sorunlar ve futbolun kalitesi 3. Üçüncü ligden milli takıma futbolcu yetiştirme sorunsalı ve üst liglere transfer hareketliliği 4. Ücretlerin düşmesi, işsiz kalma ve amatöre gitme. Örneklerin kontenjan kuralına dair kendi statü, rolleri ve alana ilişkin deneyimleri bağlamındaki anlatılarını çerçeveleyen temaların da gösterdiği gibi kontenjanın (özellikle ilk biçimi) uygulandığı süre zarfında futbolun niteliğinin bozulması, kadrolara ilişkin teknik sorunlar, futbolcuların ligler ve takımlar arası mesleki hareketliliği sorunu ve Ücretlerin düşmesine ilişkin sorunlar bulgulanmıştır. Sonuç olarak futbol gibi çok değişkenli, girift bir alana ilişkin tasarlanan yasal yaptırımların uygulamaya konulmadan önce, olası çoklu sonuçlarının analiz edilme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmadan hareketle futbol ve diğer spor dallarına özgü uygulamalardaki yasal değişikliklerin söz konusu mesleki ve sportif alanı ne yönde etkilediğine dair yapılacak araştırmaların gerek teorik açıdan gerekse uygulama alanının doğru işleyişi açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Futbol, Yaş kontenjanı, Milli takımlar, Yöneticiler, Üçüncü lig

 

10-28


13-15 YAŞ GRUBU ERKEK YÜZÜCÜLERDE 8 HAFTALIK CORE ANTRENMANININ SIRT ÜSTÜ STİLİ 100 M PERFORMANSINA ETKİSİ

AHMET GÖNENER

DENİZ DEMİRCİ

UTKU GÖNENER

BEYZA ÖZER

OZAN YILMAZ

ÖZET

Bu araştırmada, 13-15 yaş grubu erkek yüzücülerde 8 haftalık core antrenmanının sırt üstü yüzme stili 100 m performansına etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmaya, Gebze Gençlerbirliği Yüzme Kulübünden 24 sporcu yer almıştır. Gruplar deney grubu ve kontrol grubu olmak üzere tesadüfi yöntemle 12’şer kişilik 2 gruba ayrılmıştır. Araştırma süresince Deney grubu haftada 3 gün de yüzme ile birlikte core antrenmanlarına katılmıştır. Kontrol grubu ise araştırma boyunca sadece yüzme antrenmanına katılmıştır. Antrenmanlar 8 hafta boyunca core bölgesine yönelik kuvvet antrenmanı olarak uygulanmıştır. Test ölçüm aracı olarak 100 m yüzme testi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS 21.0 istatistik paket programında Non-parametrik testlerden Wilcoxon Signed Ranks testi ile yapılmıştır. Grup içi ön test ve son test sonuçları karşılaştırıldığında deney grubunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuşken (p<.05), kontrol grubunda ise anlamlı farklılık bulunmamıştır(p>.05). Sonuç olarak,13-15 yaş grubu erkek yüzücülere yaptırılan core antrenmanlarının 100m sırtüstü performanslarına olumlu etkisinin olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Core antrenman, Performans, Yüzme

 

29-37


ERGENLERİN SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (Kırıkkale İli Örneği)

YUSUF SOYLU

FATİH ATİK

MEHMET ÖÇALAN

ÖZET

Bu araştırma, Kırıkkale ilinde bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Spor Lisesinde okuyan 335 öğrenci (170 erkek ve 165 kız) üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın amacı, spor yapan ve yapmayan ergenlerin cinsiyet, yaş, okul ve spor yapma/yapmama değişkenlerine göre sosyal görünüş kaygısı düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma yöntemi Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği Ergen formu (SGKÖ-E) ölçeği kullanılmıştır. Hart ve arkadaşları (2008) tarafından bireyin görünüşüyle ilgili olarak yaşadığı duygusal, bilişsel ve davranışsal kaygıları ölçmek amacıyla geliştirilmiş öz bildirim tarzı bir ölçektir. Ölçeğin Türkçe uyarlama çalışması Doğan (2011) tarafından yapılmıştır. Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği 16 maddeden oluşan bir ölçektir. Tek boyutlu olarak sosyal görünüş kaygısını ölçen SGKÖ’ den alınan yüksek puanlar görünüş kaygısının yüksek olduğuna işaret etmektedir. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı .86 olarak belirlenmiştir. Araştırmada, ergenlerin sosyal görünüş kaygısı düzeyleri, yaş değişkenine göre anlamlı bir fark göstermediği belirlenmiştir. Ergenlerin, cinsiyet, okul ve spor yapma/yapmama değişkenlerine göre ise, anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Spor, Sosyal Görünüş Kaygısı, Ergen

38-45


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

AYŞE FERAY ÖZBAL

ARIKAN EKTİRİCİ

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin mesleki kaygı düzeylerinin yaş, cinsiyet, üniversite, sınıf düzeyi, anne-baba eğitim durumu ve aile gelir düzeyi değişkenlerine göre incelenmesidir. Çalışmaya 6 farklı üniversiteden 208 kadın, 303 erkek olmak üzere toplam 511 öğrenci katılmıştır. Verilerin analizinde, cinsiyet ve yaş değişkenleri için Bağımsız Örneklemler t-testi; sınıf, üniversite, anne-baba eğitim durumu ve aile gelir düzeyi için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda Öğrenci/ İletişim Merkezli Kaygı ve Atanma Merkezli Kaygı alt boyutlarında cinsiyete göre, Öğrenci/İletişim Merkezli Kaygı ve Kişisel Gelişim Merkezli Kaygı alt boyutlarında yaş gruplarına göre anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır (p<.05). Üniversite, anne-baba eğitim durumu ve aile gelir düzeyi değişkenlerine göre ise anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (p>.05). Sonuç olarak, cinsiyete göre ortaya çıkan farklılığın toplumsal değerlerden, yaş gruplarındaki farklılığın ise mesleki yeterlilik ve donanım eksikliğinden kaynaklandığı söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Mesleki kaygı, Beden eğitimi, Beden eğitimi ve spor öğretmenliği

46-55

 


TAKIM SPORU VEYA BİREYSEL SPORLARLA İLGİLENEN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SPORTİF SÜREKLİ KENDİNE GÜVEN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

TAYFUN KARA

ÖZET

Bu çalışmanın amacı lisede öğrenim gören ve düzenli olarak spor yapan bireylerin sportif kendine güvenlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışmada Kütahya il merkezinde ki liselerden tesadüfi örneklem yoluyla seçilen 210 öğrenci gönüllü olarak yer almıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen 5 soruluk kişisel bilgi formunun yanı sıra Yıldırım tarafından 2013 yılında Türkçe’ ye uyarlanan sportif sürekli kendine güven alt ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde, katılımcıların sportif sürekli kendine güven düzeyleri arasındaki var olan anlamlı farklılıkların belirlenmesi amacıyla bağımsız örneklem t testi ve iki yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak katılımcıların sportif güvenlerinin kadın ve bireysel sporlarla uğraşan katılımcılarda daha yüksek olduğu fakat bu düzeyin ölçekten alınabilecek puanlar göz önünde bulundurulduğunda orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Ayrıca profesyonel olarak spor yapanların lehinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Takım sporu, Bireysel sporlar, Sportif sürekli kendine güven

56-62

 


MASAJIN BAZI TOPARLANMA PARAMETRELERİNE ETKİSİ

BİLGEHAN BAYDİL

VELİ VOLKAN GÜRSES

MUSTAFA CAN KOÇ

ÖZET

Bu çalışma, total klasik vücut masajının bazı toparlanma parametrelerine etkisini incelemek amacı ile yapılmıştır. Çalışmaya aktif olarak düzenli egzersiz yapan gönüllü 14 erkek üniversite öğrencisi katılmıştır. Katılımcılar rastgele olarak Masaj Grubu (MG) ve Kontrol Grubuna (MG) ayrılmıştır. Tüm katılımcılar çalışmanın amacı hakkında bilgilendirilmiş, test öncesi sonucu etkileyebilecek besinleri tüketmemeleri ve egzersiz yapmamaları konusunda uyarılmıştır. Katılımcılara yorucu egzersiz olarak 30 saniye Wingate Anaerobik Güç ve Kapasite testi uygulanmıştır. Kalp atım hızı (KAH), sistolik (SKB), diyastolik (DKB) kan basıncı ve kan laktat değerleri egzersiz sonrası hemen ve 15 dakika toparlanma sonrası ölçülmüştür. 15 dakika sonra dinlenimde MG grubuna total klasik masaj uygulanmış, kontrol grubu (KG) ise pasif biçimde dinlendirilmiştir. Elde edilen verilerin normallik dağılımları Shapiro Wilk Testi ile yapılmıştır. Pair Sample T -Test normal dağılım gösteren veriler için kullanılmıştır. Normal dağılım göstermeyen veriler için Wilcoxon İşaret Testi kullanılarak analizler yapılmıştır. Tüm analizler p .05). Her iki grupta kan laktat değeri anlamlı olarak düşmüştür ( MG; t = 4.47, p = .004; KG; t = -2.36, p = .018). Yüzdesel değişim miktarı MG grubunda – % 51.60, KG grubunda – % 24.63 olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak total klasik vücut masajının kan laktik asit düzeyinin uzaklaştırması üzerinde etkisi olduğu söylenebilir. Anahtar kelimeler: Total vücut masajı, Toparlanma, Dolaşım parametreleri, Kan laktik asit

63-69

 


SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTELERİ MEZUNLARININ İŞSİZLİK DENEYİMLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

MUAZZEZ ŞAŞMAZ ATAÇOCUĞU

MERT KEREM ZELYURT

ÖZET

İşsizlik, ülke ekonomilerinin önemli bir göstergesi olarak kabul edilmektir. Başlıca üretim faktörü olan “emek”in tam kullanılamaması durumunu ifade eden işsizlik, az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere tüm ülkelerde karşılaşılan çok boyutlu bir sorundur. Tüm sektörlerde çeşitli oranlarda ve özellikleriyle ortaya çıkabilmektedir. Bu araştırmanın problem cümlesini her geçen gün büyüyen bir sektör olan spor sektörüne işgücü kaynağı yetiştiren Spor Bilimleri Fakülteleri mezunlarının işsizlik bağlamında gelişen sorunları oluşturmuştur. Çalışmada Spor Bilimleri Fakülteleri (Eski ifadeyle “BESYO”) mezunlarının yaşadığı işsizlik deneyimlerini analiz etmek, bu deneyimin sebepleri ve sonuçlarına dair değişkenleri ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda çalışma grubunu ilgili fakültelerin 4 ayrı bölümünden mezun olan ve işsizliği deneyimlemiş kişilerden seçilmiştir. Çalışma grubu 7 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu, 5 Spor Yöneticiliği Bölümü mezunu, 4 Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunu, 4 Rekreasyon Bölümü mezunu olmak üzere toplam 20 kişiden oluşmaktadır. Çalışmada “Nitel Yöntem”e özgü bir araştırma tekniği olan “Yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme” uygulanmıştır. Yapılan görüşmeler ses kayıt cihazına kaydedilmiş ve “Word” metnine aktarılmıştır. İlgili bulgular (metinler) içerik çözümlemesine tabi tutularak konuyla ilgili temel sorunsalları yansıtan 5 tema altında sınıflandırılmıştır: 1. Mezunların İşsizlik Süreleri ve İş Arama Pratikleri, 2. Anadolu Şehirlerinde İstihdam Algısı, 3. Bir İş İmkânı Olarak Pedagojik Formasyon Belgesi, 4. İş Bulmada Etkili Unsurlar, 5. Mesleğe Dair Algı. Araştırmanın sonuçlarından genel olarak şu ipuçları elde edilmiştir: Spor Bilimleri Fakültelerinin çeşitli bölümlerinden mezun olanların uzun işsizlik sürelerine maruz kaldığı, en sonunda mezun oldukları bölümün dışında ya da bambaşka bir sektörde çalışmak zorunda kaldıkları, mezun olunan bölümle ilgili yasal düzenlemelerin (pedagojik formasyon eğitimi), yaşanılan şehirdeki spor tesisi ve malzemelerinin yetersizliğinin, torpil (adam kayırma) sorununun, kamu sektöründe az sayıda iş imkânının yanı sıra çeşitli iş imkanları sunan özel sektördeki iş güvencesizliğinin işsiz kalmalarında önemli rol oynadığı ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Spor, İşsizlik, BESYO, Spor bilimleri, Pedagojik formasyon

70-97

 


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ İLE YEME BAĞIMLILIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MERT KAYHAN

ALPARSLAN ÜNVEREN

ÖZET

Bu çalışmanın amacı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerinin ve yeme bağımlılıklarının araştırılması ile aşırı yeme isteği uyandıran gıdaların incelenmesidir. Araştırmanın amacı doğrultusunda öğrencilerin yeme bağımlılıklarının tespiti için Gearhardt ve arkadaşları tarafından 2009’da geliştirilen, 2012 yılında geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Bayraktar ve arkadaşları tarafından yapılmış olan Yale Yeme Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca katılımcıların fiziksel aktivite düzeyinin tespiti için Craig ve arkadaşları tarafından 2003 yılında geliştirilen ve 2005 yılında Öztürk tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bilgiler IBM SPSS statistics 23 programı ile analiz edilmiştir. Yale Yeme Bağımlılığı Ölçeği sonuçlarına göre çalışmaya katılan toplam 383 kişiden 290 tanesi yeme bağımlılığı tanısını karşılamışlardır. Ayrıca ölçekte yer alan aşırı yeme isteği uyandırdığı için aşırı yemekten dolayı sorun yaşanan gıdalar listesinde öğrencilerin en çok seçtiği gıda %44,9 ile gofret/çikolata olurken %32,6 ile kola/gazoz ve %28,7 ile cips ikinci ve üçüncü sırada seçilmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğunda yeme bağımlılığı gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Yale yeme bağımlığı ölçeği, Beslenme, Yeme bağımlılığı, Fiziksel aktivite

98-108

 


TÜRKİYE VE AVRUPA’DA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ

BOLAT GÜNDÜZ

MERT KAYHAN

ÖZET

Dünyadaki birçok futbol takımı, yaşadığı bir başarısızlık durumunda önce teknik direktörleri değiştirmektedir. Bu değişiklik neticesinde başarısızlığın sona ereceği ve kısa sürede başarılı sonuçların geleceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı süper ligin şampiyon takımlarının Avrupa’nın büyük takımları ile teknik direktör değiştirme sayısı açısından karşılaştırılmasıdır. Çalışmamızda İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Türkiye, Fransa ve Portekiz’in en üst düzey liglerinin son 20 yıldaki veriler göz önüne alındığında şampiyonluk yaşayan tüm takımları yer almaktadır (n:38). Takımlara ait değişen teknik direktör sayıları, lig şampiyonluk sayıları ve Avrupa kupalarında oynadıkları final sayılarının verileri transfermarkt.com üzerinden elde edilmiştir. Verilerin analizi için tanımlayıcı istatistik ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Çalışmamızda yer alan 38 takımın son 20 yıl içinde değiştirdikleri teknik direktör sayısı 16.47±5.74 olarak bulunmuştur. Ülkemizde değiştirilen teknik direktör ortalaması 20.25±3.4 iken, İngiltere 11.20±9.33, Almanya 15.83±6.14, İtalya 18.20±4.14, İspanya 19±3.80, Fransa 15±4.89 ve Portekiz 18.25±4.11 olarak bulunmuştur. Bulgular incelendiğinde ülkemizde son 20 yılda şampiyon takımlarımızın değiştirdikleri teknik direktör ortalaması Avrupa ile karşılaştırıldığında yüksek bulunmuştur. Anahtar Kelimeler:Futbol, Teknik direktör, İşten çıkarma

109-116

 


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>