Cilt 4 – Sayı 1

Kapak ve İçindekiler

kapak ve içindekiler

 


EĞLENCELİ ATLETİZM ÇALIŞMALARININ PSİKOMOTOR GELİŞİME ETKİSİ

Mustafa GÜLER

Betül BAYAZIT

Ozan YILMAZ

Ece ONGÜL

ÖZET

Bu araştırmanın amacı, eğlenceli atletizm çalışmalarının psikomotor gelişime etkisini incelemektir. Araştırma grubunu Kocaeli ilinde bulunan 11-14 yaş grubundaki 9 erkek, 27 kız olmak üzere toplam 36 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmalar, (öne takla, engelden sıçrama, engelin altından geçme, slalom, antrenman merdiveni, çift ayak sıçrama, sağlık topu taşıma) 8 hafta süresince, haftada 3 gün ve günde 90 dakika boyunca uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 21.00 paket programı kullanılmıştır. Ayrıca araştırma grubu normal bir dağılım göstermediği ve araştırma grubu heterojen bir yapıya sahip olduğu için Non-parametrik test analizi olan Wilcoxon İşaret Testi Analizi yapılmış ve anlam düzeyi olarak α=0.05 alınmıştır. Araştırma bulguları katılımcıların ön test ve son test puanları arasından anlamlı farklılıklar olduğunu göstermiştir (p<0.01). Sonuç olarak bu çalışma eğlenceli atletizm çalışmalarının 11-14 yaş grubunda psikomotor gelişime etkisinin olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Psikomotor Gelişim, Motor Beceri, Eğlenceli Atletizm.

 

1 – 8


RANKING THE SPECTATORS’ DIFFICULTIES IN PURCHASING ELECTRONIC TICKETS OF FOOTBALL PREMIER LEAGUE

Ahmad Narimani

Tahere Moosavi Rad

Loghman Keshavarz

ÖZET

This study aimed to rank the spectators’ difficulties in buying electronic tickets of football premier league matches at Azadi stadium. The population consisted of all spectators of Esteghlal-Persepolis match in the fifteenth league at Azadi stadium (N= 100000). According to Morgan table and using simple random sampling method, 500 participants were selected as sample. A researcher-made questionnaire was used for collecting the data; its face validity was confirmed by 15 experts and performing a pilot study on 30 subjects, its Cronbach’s alpha was calculated to be 0.86. Using SPSS 22, the descriptive and inferential (including Friedman test) statistics was applied for analyzing the data. The findings showed that there was a significant difference between rankings of difficulties in buying electronic tickets of Football premier league matches at Azadi Stadium. The difficulties were ranked as: problem in ticket systems, early selling out of electronic tickets, lack of confidence to electronic ticket sale, lack of skill to work with the internet, low speed of internet, and lack of access to the internet.

Anahtar Kelimeler: Electronic Ticket, Football Premier League, Spectators

 

9 – 15


SONUÇLARI AÇISINDAN 3 TEMMUZ ŞİKE OLAYI

Mert Kerem ZELYURT

ÖZET

Bu çalışmada 3 Temmuz 2011 tarihinde Türk futbolunda büyük yankı uyandıran Şike Operasyonunun toplumsal, ekonomik ve siyasal sonuçlarını ortaya koymak amaçlanmaktadır. 3 Temmuz 2011 tarihinde Türk futboluna yönelik bir adli operasyon yapıldı. Birçok futbol maçında şike ve teşvik primi olduğu iddiasıyla birçok yönetici, futbolcu, antrenör ve menajer tutuklandı. Şike operasyonu medyadaki yansımalarıyla, özellikle Fenerbahçe ve başkanı üzerinde yoğunlaşıyordu. Operasyonun başlangıcında bir kısım medyada bu operasyon “Temiz Futbol” retoriğiyle değerlendirildi. Temiz futbol, birçok konuda dillendirilen “Yeni Türkiye” söyleminin de bir gerekliliğiydi. Aynı yıl Fenerbahçe kulübü Şampiyonlar Ligi’ne gitmekten men edildi. Olay UEFA, CAS ve İsviçre Federal Mahkemeleri’ne yansıyarak, çözümü uluslararası kuruluşlarda aranır düzeye geldi. Operasyonun Fenerbahçe başta olmak üzere kulüplere zarar vermesi, lig maçlarını yayınlayan şifreli kanalın yayın gelirlerinin düşmesine neden oldu. Olayın kulüp, yayıncı ve sponsorları kapsayan futbol kapitalizmine dair gelirleri daha fazla düşürmemesi için Play Off uygulamasına gidildi. Olayın bir diğer önemli sonucu ise Fenerbahçe taraftarlarının operasyon sonrası ve davalar sürecindeki eylemleri oldu. Bu eylemler, futbolun, günümüzde yükselen toplumsal kimliklerden biri olduğunu Türkiye’ye özgü bir şekilde gösterdi. 3 Temmuz sonrası sporda şikeye dair cezaların alt ve üst sınırlarında indirime gidilmesi iktidar partisi içinde görüş ayrılıklarına neden oldu. Olayın sonuçlarından biri de futbol ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) ilişkisinin kamuoyunda gündeme gelmesiydi. 3 Temmuz süreci bu bağlamda yeni bir davayla devam etmeye başladı. Yeni dava, günümüzde devam eden “Şike Kumpası” davasıdır. Yeni davanın baş sanığıysa Fethullah Gülen’dir. Şike olayı toplumsal, siyasal ve ekonomik süreçlerle eklemlenerek

Anahtar Kelimeler: Futbol, Şike, 3 Temmuz, Paralel Devlet Yapılanması.

 

16 – 32


HENTBOLCULARIN TAKIM BİRLİKTELİĞİNİN İNCELENMESİ

İlyas GÖRGÜT

ÖZET

Bu araştırmanın amacı çeşitli kategorilerde aktif olarak spor yapan hentbolcuların takım birlikteliklerinin tespit edilmesidir. Araştırmanın çalışma grubu Türkiye genelinden bazı faktörler göz önünde bulundurularak belirlenen 11 ilden random yöntem ile seçilmiş 317 kadın, 290 erkek toplam 607 hentbolcudan oluşmaktadır. Katılımcıların yaş dağılımlarını incelediğimizde 121 kişinin 13 yaş ve altı yaş, 309 kişinin 14-18 yaş, 94 kişinin 19-23 yaş, 54 kişinin 24-28 yaş ve 29 kişinin 29 yaş ve üzeri grubunda yer aldığı görülmektedir. Ayrıca çalışmaya katılanlar, eğitim durumlarını 186 kişi ortaokul, 253 kişi lise ve 168 kişi ise üniversite olarak ifade etmiştir. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve Widmeyer ve ark. (1985) tarafından geliştirilen, Moralı (1994) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Takım Sporlarında Takım Birlikteliği Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verilerin dağılımları Kolmogorov Smirnov testi ile sınanmış ve alt boyut puanları normal dağılım göstermedikleri için nonparametrik testler kullanılmıştır. Ayrıca ikili karşılaştırmalar için Mann Whitney U, ikiden fazla grupların karşılaştırılmasında Kruskal Wallis varyans analizi ve anlamlı grupların ikili karşılaştırılmalarında ise Bonferroni Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda hentbolcuların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, spor

Anahtar Kelimeler: Hentbolcu, Takım, Birlikteliği, İnceleme.

33-43


KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MENTAL(PSİKOLOJİK) İYİ OLMA DÜZEYLERİNİN MUTLULUK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Ahmet GÖNENER

Arda ÖZTÜRK

Ozan YILMAZ

ÖZET

Bu araştırmada, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin mental iyi olma düzeylerinin mutluluk düzeylerine olan etkisini yaş, cinsiyet, bölüm, sınıf ve algılanan akademik başarı durumuna göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma grubunu, 2015-2016 öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören tesadüfi yöntemle seçilen 182 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, öğrencilerin mental iyi olma düzeylerini belirlemek amacıyla Tennant ve arkadaşları (2007), tarafından geliştirilen ve Keldalı (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlanan, geçerlilik ve güvenilirliği yapılan “Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği”; Mutluluk düzeyini belirlemek amacıyla Hills ve Argyle (2002) tarafından geliştirilen ve Doğan ve Sapmaz (2012) tarafından geçerlilik ve güvenilirliği yapılan “Oxford Mutluluk Ölçeği” ve bağımsız değişkenlerle ilgili bilgileri elde etmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma bulguları mental (psikolojik) iyi olma düzeyi ile mutluluk düzeyi arasında anlamlı düzeyde pozitif korelasyon olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak bu çalışma Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinde mental iyi olmanın mutluluğu olumlu etkilediğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Spor Bilimleri, Üniversite Öğrencisi, Mental İyi Oluş, Mutluluk.

44-55


Cilt 3 – Sayı 1

Kapak ve İçindekiler

kapak ve içindekiler


 

 

Federasyonların Yönetimsel Sorunlarının Yönetici Perspektifinden Değerlendirilmesi

Alp Çelik, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu

 

1 – 9


Bir Grup Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencisinin Spor Branşlarının İncelenmesi

Cem Sinan ASLAN, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sabri ÜRGÜP, Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 

10 – 20


Okullar arası Müsabakalara Katılan 10-11 Yaş Grubu Sporcu Çocuklar ile Spor Yapmayan Çocukların Temel Motor Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması

Sinan AKIN, 30 Ağustos Orta Okulu Aslan KALKAVAN, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Meryem GÜLAÇ, Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 

21 – 32


Spor Yapan ve Yapmayan Zihinsel Engelli Çocukların Dinamik Denge Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Sinan AKIN, 30 Ağustos Orta Okulu Oğuzhan Yüksel, Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 

33 – 40


10-13 Yaş Grubu Ortaokul Öğrencilerinde Cinsiyetin Sürat Performansına Etkisi

Serhat TURAN, Milli Eğitim Bakanlığı Hacı Mustafa AKGÜL, Milli Eğitim Bakanlığı

 

41 – 48


Genç Futbolcularda Mevkilere Göre Motorik Özelliklerin Karşılaştırılması

Ayşegül YAPICI, Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Denizli Eray AYDIN, Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Denizli Eylem ÇELİK, Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Denizli Gizem BAŞKAYA, Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kütahya

 

49 – 60


9-12 Yaş Masa Tenisçilerin Vücut Kompozisyonu, Antropometrik ve Somatotip Özelliklerinin Belirlenmesi

Reza Behdari, Islamic Azad University –East Tehran Branch -Tahran, Iran Erdal Zorba, Gazi Üniversitesi BESYO, Ankara, Türkiye Mehmet Göktepe, Bartın üniversitesi BESYO, Bartın, Türkiye Metin Bayram, İbrahim Çeçen Üniversitesi BESYO, Ağrı, Türkiye

 

61 – 69


Türkiye’deki Futbol Kulüplerinin Sportif Başarı Düzeyi ve Mali Yapı Açısından Rasyo(Oran) Analizi İle İncelenmesi: Galatasaray ve Fenerbahçe Örneği

Cihan ULUN, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara, Türkiye A. Azmi YETİM, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara, Türkiye

 

70 – 81