Abstract


Park ve Rekreasyon Alanı Kullanıcılarının Fiziksel Aktiviteye Katılımını Ve Mekân Seçimini Engelleyen Unsurların Belirlenmesi: Düzce Örneği

Bu araştırmanın amacı Düzce ilindeki park ve rekreasyon alanı kullanıcılarının fiziksel aktiviteye katılmalarında engel teşkil eden durumların tespit edilmesi ve mekân seçimlerini engelleyen unsurların belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini Düzce ilinde bulunan 15 yaş üstü park ve rekreasyon alanı ziyaretçileri oluştururken; örneklem grubunu kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen 290 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Gümüş ve ark. (2015) tarafından geliştirilen “Fiziksel aktivite mekân değerlendirme ölçeği (FAMDÖ) kullanılmıştır. Ölçek 2 alt boyut ve 33 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin birinci alt boyutu Fiziksel aktivite mekânı seçimini etkileyen unsurlar, ikinci alt boyutu ise Fiziksel aktiviteye katılım sıklığını engelleyen unsurlardır. Bilgisayar ortamında oluşturulan ölçek Google formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak katılımcılara iletilmiştir. Verilerin güvenilir olduğu tespit edildikten sonra verilere uygulanacak analizlerin belirlenmesi amacıyla normallik analizi gerçekleştirilmiştir. Güvenilirlik ve normallik analizi sonuçlarından hareketle öncelikle tanımlayıcı istatistiklere yönelik analizler gerçekleştirilmiştir. Değişkenler arasındaki farklılığa bakmak amacıyla Bağımsız Örneklem T testi ile ANOVA analizleri kullanılmıştır. Sonuç olarak araştırmaya katılan katılımcıların bu alanlara gelmelerindeki öncelikleri incelendiğinde ilk 3 tercihi sırasıyla “vakit geçirme”, “oturma/dinlenme” ve “psikolojik rahatlama” amaçlı olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına bakıldığında her iki alt boyutta da ilkokul mezunları ile lise, lisans ve lisansüstü mezunları arasında farklılık gözlendiği görülmektedir. Ayrıca bekâr bireylerin evli bireylere oranla bu alanları daha çok tercih ettiği tespit edilmiştir. Araştırmanın bir diğer sonucunda kronik rahatsızlığa sahip olan bireylerin kronik rahatsızlığı olmayan bireylere oranla bu alanları daha az tercih ettiği ortaya çıkmıştır.Keywords

Rekreasyon, fiziksel aktivite, park, şehir, spor


Reference