Abstract


Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Proaktif Kişilikleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı, Spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin proaktif kişilikleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Araştırmaya Süleyman Demirel Üniversitesi Spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören 96 kadın ve 127 erkek olmak üzere toplam 223 öğrenci katılmıştır. Demografik sorular için araştırmacı tarafından oluşturulmuş kişisel bilgi formu; proaktif kişilik incelemesi için Bateman ve Crant (1993) tarafından geliştirilen ve Claes ve ark. (2005) tarafından revize edilerek 10 maddeye indirilen Kısaltılmış Proaktif Kişilik Ölçeği (PKÖ) kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması Akın ve ark. (2011) tarafından yapılmış ve güncellenmiştir. Veri analizinde öncelikle veri varyansı ve homojenliği test edilmiş, heterojen bulunan verilere Spearman korelasyon analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak, araştırmaya katılan öğrencilerin proaktif kişilikleri ile problem çözme becerileri arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki gözlenmiştir.Keywords

Proaktif kişilik, problem çözme becerisi, spor bilimleri


Reference