Abstract


Direnç Bantları Kullanarak Farklı Setlerde Uygulanan Pliometrik Isınmaların Sıçrama Performansına Etkisi

Bu çalışmanın amacı, vertimax cihazı ile direnç bantları kullanarak farklı setlerde uygulanan dikey sıçramanın PAP ısınma uyaranı olarak sıçrama performansına olan etkisini incelemektir. Çalışmaya minimum 5 yıldır ve haftada en az 5 gün düzenli olarak spor yapan atletizmin kısa ve orta mesafelerinden 15 sporcu (yaş: 20,00±2,33; boy: 175,07±7,23; kilo: 68,71±14,36) katılmıştır. Çalışmaya katılan sporculara ilk olarak koşu bandında 8 km/saat hızda 5 dk süren bir ısınma uygulanmış ve sonrasında 5 dk'lık pasif dinlenme gerçekleştirilmiştir. Pasif dinlenme sonrasında sporculara rastgele örneklem yöntemine göre herhangi bir dirençsiz ya da Vertimax cihazında 80 lb' lik dirençle 10 tekrardan oluşan 1, 2 ve 3 setlik PAP ısınma protokollerinden biri uygulanmıştır. Herhangi bir ısınma protokolünü gerçekleştiren sporcu gerçekleştirmediği ısınma protokolünü en az 48 saat ara vererek uygulamıştır. Çalışmaya katılan sporcuların değişkenlerine ait sonuçların analizinde tekrarlı ölçümlerde ANOVA testi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda; herhangi bir direnç uygulaması yapılmadan ve Vertimax cihazında 10 tekrardan oluşan 1, 2 ve 3 setlik PAP ısınma uygulamaları sonrası squat ve çoklu sıçrama değerleri arasında farkın anlamlı olduğunu göstermiştir (p<0.05). 1 set, 2 set ve 3 setlik direnç bantları ile yapılan PAP ısınması sonrası squat sıçrama yüksekliği değerleri dirençsiz yapılan ısınma uygulamasından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05). 2 ve 3 set uygulanan PAP ısınması sonrası squat sıçrama yüksekliği değerleri 1 set uygulanandan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05). Diğer yandan 2 ve 3 set uygulanan PAP ısınması sonrası çoklu sıçrama yükseklik değerleri dirençsiz yapılan ısınma uygulamasından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak, PAP uyaranı olarak vertimax cihazı ile direnç bantları kullanarak farklı setlerde uygulanan dikey sıçramanın set sayısına bağlı olarak sıçrama performansına etkisinin olduğunu söyleyebiliriz.Keywords

Post aktivasyon potansiyeli, sıçrama, direnç bantları


Reference