Abstract


Fair Play Kapsamında Sporcularda Saygı Kavramı: Mecburiyet/ Ahlaki Yükümlülük

Bu çalışma sporcuların saygı kavramını nasıl değerlendirdiklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma kapsamında saygı kavramının müsabaka sonucuna etkileri, galibiyet ve mağlubiyet durumunda saygı gösterimi, sporcuların hakem kararlarına saygı çerçevesinde yaklaşımları, alçakgönüllü ve dürüst sporcudan beklentilerin neler olduğu incelenmektedir. Araştırmada nitel çalışma yöntemi benimsenmiş ve olgubilim (fenomenoloji) nitel araştırma deseni tercih edilmiştir. Çalışma grubu amaçlı örneklem yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örnekleme yöntemi ile seçilmiş 17 sporcudan oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak görüşme yöntemi kullanılmış ve yarı-yapılandırılmış görüşme doğrultusunda hazırlanan 6 adet soru katılımcılara yöneltilmiştir. Sporculara görüşmelerin kayıt altına alınacağı ve araştırmacı tarafından daha sonra kayıtların metin haline dönüştürülerek analizlerinin yapılacağı bilgisi verilmiştir. Görüşmeler ortalama 30 dakika sürmüştür. Elde edilen metinlere betimsel ve içerik analizi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda bazı sporcular saygı kavramını ahlaki yükümlülük, bazı sporcular ise çevrenin fair play ve ahlaki beklentileri doğrultusunda bir zorunluluk olarak görmektedirler. Kavramının müsabakaya hem olumlu hem de olumsuz yansımaları olduğu düşünülmektedir. Sporcular hakem kararlarına verilen tepkinin saygılı veya saygısız olmasının müsabakanın önem derecesine yani ilgili koşullara göre değişkenlik gösterdiğini ifade etmektedirler. Alçakgönüllü sporcudan beklentiler ile rakibin üstünlüğü ve rakipten beklenen davranışlar ise mağlubiyet ve galibiyet durumlarına göre farklılık göstermektedir. Ayrıca sporcular açısından değer sahibi ve çevresi tarafından onaylanan sporcular dürüst sporcu olarak nitelendirilmektedir.Keywords

Ahlaki yükümlülük, fair play, kavram, mecburiyet, saygı, sporcu


Reference