Abstract


Ders Dışı Sportif Etkinlere Tutum ile Okula Bağlanma Arasındaki İlişkide Sınav Kaygısının Düzenleyici Rolü

Lise öğrencilerinin ders dışı sportif etkinliklere tutumu, okula bağlanma düzeyleri ve sınav kaygıları arasındaki ilişkiyi inceleyen bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden korelasyonel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmaya 168’i kız, 313’ü erkek öğrenci olmak üzere toplamda 481 kişi katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Çocuk ve Ergenler için Okula Bağlanma Ölçeği”, “Ders Dışı Sportif Etkinliklere Yönelik Öğrenci Tutum Ölçeği” ve “Westside Sınav Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Okula bağlanma, ders dışı sportif etkinliklere tutum ve sınav kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi için pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Daha sonra lise öğrencilerinin ders dışı sportif etkinliklere tutum düzeylerinin okula bağlanma üzerindeki yordayıcılığının incelenmesi için basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Ölçek güvenilirliği için Cronbach alpha ve McDonald’s değerlerine bakılmıştır. Çoklu regresyon analizi sonuçları incelendiğinde ders dışı sportif etkinliklere tutumun alt boyutlar olan bilişsel tutum, duyuşsa tutum ve davranışsal tutumun okula bağlanmayı (R:= 0.465, R2=0.216,  F(43.9) anlamlı bir şekilde yordadığı tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre lisede öğrenim gören öğrencilerin des dışı sportif etkinliklere tutum düzeylerinin okula bağlanma düzeylerini %22 oranında yordadığı tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına göre ders dışı sportif etkinliklere karşı tutum ile okula bağlanması ilişkide sınav kaygısının olumsuz bir düzenleyici rolü olduğu tespit edilmiştir.Keywords

Ders dışı sportif etkinlikler, okula bağlanma, sınav kaygısı


Reference