Abstract


Amatör ve Profesyonel Sporcuların Beslenme Bilgi Düzeyleri ile Dopinge Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı, amatör ve profesyonel sporcuların beslenme bilgi düzeyleri ile dopinge yönelik tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve ilgili değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma grubu yaş ortalaması 21,60±6,89 olan 141 amatör ve 57 profesyonel toplam 197 sporcu oluşmuştur. Araştırmanın verileri, Sporcu Beslenme Bilgi Ölçeği ve Dopinge Yönelik Tutum Ölçeği kullanılarak online ortamda toplanmıştır. Normal dağıldığı belirlenen verilerin analizinde Independent T-Testi, One-Way Anova ve Pearson Korelasyon testi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların dopinge yönelik tutumları cinsiyet, spor dalı, spor geçmişi ve yaş açısından farklılık göstermezken (p>0.05), eğitim durumu açısından farklılık göstermiştir (p<0.05). Katılımcıların beslenme bilgi düzeyleri cinsiyet ve spor dalı açısından farklılık göstermezken (p>0.05), eğitim durumu, spor geçmişi ve yaş açısından farklılık göstermiştir (p<0.05). Ayrıca dopinge yönelik tutum ile beslenme bilgi düzeyi arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır (p>0.05). Bu sonuçlar, sporcuların beslenme bilgisi ve doping eğilimleri arasındaki ilişkiyi anlamamıza ve bu konuda daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olabilir.Keywords

Doping, ergojenik yardımcı, performans arttırıcı


Reference