Abstract


İmgeleme ve Kişilik: Temaslı ve Temassız Spor Branşlarıyla Uğraşan Sporcular Üzerine Bir Araştırma

Bu araştırmada temaslı ve temassız spor türleriyle uğraşan sporcuların kişilik özelliklerinin, imgeleme boyutlarının bazı demografik özellikler yönünden değerlendirilmesi ve bu kavramlar arasındaki ilişkinin ortaya konması hedeflenmektedir. Araştırmanın örneklemini İzmir ve Manisa illerinde faaliyet gösteren spor kulüplerinden 18 yaş ve üzerinde aktif ve lisanslı 94 kadın ve 174 erkek toplam 268 sporcu oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplanması amacıyla kişisel bilgi formu yanı sıra Büyük Beş - 50 Kişilik Testi Türkçe Formu (B5KT-50-Tr) ve Sporda İmgeleme Envanteri (SİE) kullanılmıştır. Elde edilen veri setinin analizinde yüzde, frekans, t-testi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre sporcuların uyumluluk ve duygusal dengelilik değişkenlerinde temassız spor türleriyle uğraşan sporcuların temaslı sporlarla uğraşanlara göre ortalamalarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Branşlarında milli olan sporcuların milli olmayan sporculara göre bilişsel özel imgeleme ve uyumluluk ortalamalarının istatistiksel olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir. SİE ve B5KT-50-Tr ilişkisi incelendiğinde çok zayıf ve zayıf pozitif yönlü anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. Buna karşın motivasyonel genel uyarılmışlık alt boyutu ile duygusal dengelilik alt boyutu arasında çok zayıf ve negatif yönlü ilişki ortaya konmuştur. Sonuç olarak bu araştırmada sporcularda imgeleme boyutları ve kişilik özellikleri incelendiğinde bu kavramların birbiriyle ilişkili olduğu söylenebilmektedir.Keywords

Kişilik, sporda imgeleme, zihinsel antrenman, temaslı spor, temassız spor


Reference