Abstract


Öğretmen Adaylarının Psikolojik Sermaye Algı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Araştırmanın amacı öğretmen adaylarının psikolojik sermaye algı düzeylerinin sportif aktivite ve farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde tasarlanmış ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2022-2023 öğretim yılında öğrenim gören 337 öğretmen adayı araştırma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, Atilla ve Dönmez (2022) tarafından geliştirilen “Psikolojik Sermaye Algı” ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde öncelikli tanımlayıcı istatistikleri hesaplanmış ve normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Normal dağılım sergilemesinden dolayı parametrik testlerden t-testi ve ANOVA analizleri uygulanmıştır. Verilerin iç tutarlık değerlerinin incelenmesi amacıyla Cronbah’s Alpha analizi uygulanmıştır. Gruplar arasında anlamlı farklılığın tespit edilmesi amacıyla Tukey çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Katılımcıların yaşları, kişisel gelir düzeyleri ve sportif aktivite yapma süreleri ile Psikolojik Sermaye Algı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla ise korelasyon analizi yapılmıştır. Sonuçlar p<,050 anlamlılık düzeyine göre değerlendirilmiştir. Analizler sonucunda; katılımcıların yaşları, kişisel gelir düzeyleri ve sportif aktivite yapma süreleri ile psikolojik sermaye algı düzeyleri arasında pozitif yönde ilişki olduğu saptanmıştır. Katılımcıların psikolojik sermaye algı düzeylerinde de sportif aktivite yapma durumları ve sportif aktivite türleri arasında farklılık olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda sportif aktivite yapmanın öğretmen adaylarının psikolojik sermaye algı düzeylerini iyileştirdiği söylenebilir.Keywords

Öğretmen adayları, psikolojik sermaye, sportif aktivite


Reference