Abstract


Üniversite Öğrencilerine İlişkin Yurt Dışı Kariyer Niyeti Ölçeğinin Geliştirilmesi

Yurtdışı kariyer süreçleri özellikle küreselleşmenin de artmasıyla birlikte birçok birey için artık bir seçenek halini almıştır. Bireylerin yurt dışı kariyer motivasyonu için birden çok itici ve çekici faktörden bahsetmek mümkündür. Özellikle üniversite öğrencileri ve yeni mezun bireyler, ekonomik ve sosyal faktörler nedeniyle yurtdışında çalışmaya ilgi duymakta, yurtdışında çalışarak daha iyi bir gelire, daha iyi çalışma koşullarına ve daha yüksek yaşam standartlarına sahip olabileceklerini düşünmektedirler. Bu noktadan hareketle özellikle genç bireylerin yut dışı kariyer niyetlerinin arttığı ifade edilebilir. Bu bağlamda araştırmanın amacı Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde spor kapsamlı eğitim alan öğrencilerin yurt dışı kariyer niyetlerine ilişkin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. İlgili literatürden yola çıkarak sağlam teorik altyapıya sahip Yurt Dışı Kariyer Niyeti (YDKN) ölçeğini geliştirmek için Churchill'in (1979) ölçek geliştirme basamakları sürecinden yararlanılmıştır. Literatür taramasının ardından yurt dışı kariyer niyeti olduğunu ifade eden 11 öğrenci ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yurt dışı kariyer niyeti fenomeninin yapılarını tespit edebilmek amacıyla açımlayıcı faktör analizi (AFA) uygulanmıştır Yapılan analizler neticesinde ortaya çıkan yapının istatistiksel olarak doğrulanabilmesi amacıyla doğrulayıcı faktör analiz (DFA) den yararlanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda 4 boyutlu 11 ifadeli nihai model DFA ile test edilmiş ve model ile veri arasında mükemmel uyumun olduğu analiz sonucunda ortaya konulan değerlerin literatürde ifade edilen referans değerlerin üzerinde olması ile kanıtlanmıştır (X²: 89,249, X²/df:2,41, GFI: ,94, AGFI:90, CFI: ,97, TLI:96, IFI: ,97, RMSEA: ,076). Analizler neticesinde araştırma kapsamında geliştirilen YDKN ölçeğinin geçerlik ve güvenirliliği istatistiksel olarak kanıtlanmıştır. Sonuç olarak üniversite öğrencilerine yönelik yurt dışı kariyer niyetini ölçek için tasarlanan, Yurt Dışı Kariyer Niyeti isimli ölçme aracı geliştirilmiştir.Keywords

Üniversite, öğrenci, kariyer, niyet, yurtdışı


Reference