Abstract


“Terapatik Rekreasyon” Çalışmalarının Görsel Haritalama Tekniği ile Bibliyometrik Analizi

Bilimsel araştırmalar, herhangi bir konu üzerinde yapıldığında, o konuyla ilgili bilgi birikiminin artmasına katkı sağlar. Terapatik rekreasyon, özel gereksinimleri olan bireylerin sağlık ve fonksiyonel durumunu iyileştirmeyi, yaşam kalitelerini artırmayı ve yaşama uyum sağlamayı amaçlayan faaliyetlerden oluşmaktadır. Çalışma, terapatik rekreasyon alanında yapılan bilimsel çalışmaların genel yapısını ve gelişimini belirlemek için bibliyometrik yöntemler kullanarak yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, "terapatik rekreasyon" konusunda literatürün evrelerini ve genel yapısını detaylı olarak incelemek, ana temaları tanımlamak ve bu alanda gelecekte yapılacak araştırmalara katkı sağlamaktır. Çalışma kapsamında Scopus veri tabanı kullanılarak 1257 araştırma incelenmiştir. Terapatik rekreasyonla ilgili çalışmaların türleri, yazarlar, yıllar, ülkeler, diller, kurumlar, konu alanları, dergiler ve anahtar kelimeler değerlendirilmiştir. Veriler, VOSviewer yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma içerisinde 1933 yılından 2023 yılı 31 Mayıs tarihine kadar olan dönemdeki terapatik rekreasyon çalışmalarının gelişimi incelenmiştir. Bulgular, en fazla çalışmanın makale türünde olduğunu, en fazla çalışma yapan yazarın “Lorna Moxham” olduğunu ortaya koymuştur. Terapatik rekreasyon çalışmalarının en yoğun olduğu yılın 2020 olduğu, en fazla çalışmanın Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldığı saptanmıştır. Çalışmaların çoğunlukla İngilizce dilinde olduğu ve en fazla çalışma yapan kurumun “Wollongong Üniversitesi” olduğu gözlemlenmiştir. En sık kullanılan anahtar kelimenin "therapeutic recreation", en çok yayın yapan derginin ise "Therapeutic Recreational Journal" olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, bu çalışma terapatik rekreasyon alanında yapılan bilimsel araştırmaların genel bir değerlendirmesini sunmuş ve bu alandaki eğilimleri ve gelişmeleri ortaya koymuştur. Terapatik rekreasyonun multidisipliner bir konu olduğu, farklı ülkelerde ve üniversitelerde araştırıldığı, çalışmaların arttığı ve düzenli olarak incelendiği görülmüştür. Çalışmanın bu alanda gelecekte yapılacak araştırmalara yön vermek ve literatüre katkı sağlamak için önemli bir kaynak olabileceği söylenebilir.Keywords

Bibliyometrik analiz, rekreasyon, terapatik rekreasyon


Reference