Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi
(Analyzing the Reading Habits of Sports Faculty Students )

Author : Leyla Kaya  , Murat Özmaden, Oruç Ali Uğur  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2020
Number : 7-2
Page : 115-123
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.137
    


Summary

Bu çalışmada Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının yaş, cinsiyet, bölüm ve sınıf değişkenleri açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma grubunu 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar döneminde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören 246 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerinin okuma alışkanlıklarını ve tutumlarını betimlemeyi amaçlayan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Gömleksiz (2004) tarafından geliştirilen 31 maddelik beşli Likert tipindeki “Okuma Alışkanlıklarına İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek uygulamalarından elde edilen veriler SPSS 23 paket programında .05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre çalışmada yer alan öğrencilerin okuma alışkanlıkları ile yaşları arasında negatif yönde bir ilişki tespit edilmiştir. Erkek öğrencilerin okuma alışkanlıkları kadınlara oranla bazı alt boyutlarda anlamlı şekilde yüksektir. Ayrıca, spor yöneticiliği bölümü öğrencileri ile 2. Sınıfta öğrenim gören öğrencilerin kitap okuma alışkanlıkları diğer bölüm ve farklı sınıf öğrencilerinden anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur.Keywords
kitap okuma alışkanlığı, spor bilimleri fakültesi, spor, öğrenci

Abstract

This study aimed to analyze the reading habits of Aydın Adnan Menderes University Faculty of Sports Science students according to age, gender, department and class. The data were collected in the 2019-20 Spring semester and 246 students participated in the study. In the study to collect data Reading Habits scale was used. Gömleksiz initially developed the scale in 2004. The scale has 6 factors and 31 items anchored with 5 Likert type scale. The data were evaluated with SPSS 23.0 for Windows using Pearson Correlation test in addition to Independent samples t test and One-way ANOVA at 95% confidence level. According to analyzed results low level negative correlations were found in the variable reading habits according to age. Besides, male participants had higher reading habit in some of the sub-dimensions. Lastly, sports management and second class students had better reading habits than the other department and class students.Keywords
Reading habit, sports faculty, sports, student