Perception of Boredom in Leisure: Relationship with Internet Addiction and Perceived Social Competence
(Serbest Zamanlarda Sıkılma Algısı: İnternet Bağımlılığı ve Algılanan Sosyal Yetkinlik İlişkisi )

Author : Feyza Meryem KARA  , Bülent GÜRBÜZ  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2022
Number : 9-2
Page : 200-216
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.282
    


Summary

This study aimed to examine the university students’ perception of boredom in leisure, internet addiction and perceived social competence level with regard to some variables, and to test the relationship between these variables. “Leisure Boredom Scale (LBS), “Young Internet Addiction Test-Short Form” (YIAT-SF), and Perceived Social Competence Scale (PSCS) were applied to totally 430 (217 female and 213 male) university students selected by convenience sampling method. For the analysis of the data, t-test, MANOVA, ANOVA and simple correlation tests were used. Results indicated that the gender were significant only in “satisfaction” subscales of “LBS” in favour of women participants. MANOVA results indicated that main effect of regularly physical activity participation on “LBS”, “PSCS” and “YIAT-SF” scores of participants. Further, there were statistically significant correlation between “LBS” and “YIAT-SF” and “PSCS” mean scores. As a result, it can be said that women participants manage their leisure or are aware of the psychological rewards of their leisure. However, regular physical activity participation is thought to provide low perception of boredom, high communication skills, sociability and online exploration behavior.Keywords

Leisure boredom, perceived social competence, Internet addictionAbstract

Bu araştırmanın amacı; üniversite öğrencilerinin serbest zamanlarda sıkılma algısı, internet bağımlılığı ve algılanan sosyal yetkinlik düzeylerini bazı değişkenlere göre incelemek ve bu üç değişken arasındaki ilişkiyi test etmektir. Kolayda örnekleme metoduyla ile seçilen toplam 430 (217 kadın ve 213 erkek) üniversite öğrencisine “Boş Zamanlarda Sıkılma Algısı Ölçeği (BZSAÖ), “Young İnternet Bağımlılığı Testi- Kısa Formu” (YİBT-KF) ve Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeği (ASYÖ) uygulanmıştır.  Verilerin analizi için t-testi, MANOVA ve basit korelasyon testleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, cinsiyet değişkenine göre sadece “BZSAÖ”nin “doyumsuzluk” alt boyutunda kadın katılımcılar lehine sonuçlar elde edilmiştir. Katılımcıların düzenli fiziksel aktiviteye katılma durumlarına göre “BZSAÖ”, “ASYÖ” ve “YİBT-KF”daki puanlarında anlamlı farklılaşmaya neden olduğu belirlenmiştir. Korelasyon testi sonuçlarına göre, örneklem grubunda “BZSAÖ” “ASYÖ” ve “YİBT-KF” puanları arasında düşük düzeyde anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, kadın katılımcıların serbest zamanlarını zamanlarını yöneten veya serbest zamanlarının psikolojik ödüllerinin farkında oldukları söylenebilmektedir. Bununla birlikte, fiziksel aktivite katılımının düşük sıkılma algısı, yüksek iletişim becerisi, sosyallik ve çevrimiçi keşif davranışı sağladığı düşünülmektedir.   Keywords

Serbest zamanlarda sıkılma algısı, algılanan sosyal yetkinlik, internet bağımlılığı