The Effect of the Online Home-Based Exercise Program Applied by Individual Trainer Leadership on Depression and Body Image in Obesity Women
(Kişisel Antrenör Liderliğinde Uygulanan Çevrimiçi Ev Tabanlı Egzersiz Programının Obeziteli Kadınlarda Depresyon ve Vücut İmajı Üzerine Etkisi )

Author : Emel TUĞRUL  , Halit HARMANCI  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2023
Number : 10-1
Page : 26-41
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.328
    


Summary

The present study aimed to analyze the effect of home-based online exercise program applied by individual trainer leadership on depression and body image in obesity women during the Covid-19 pandemic. 40 women with a mean age of 40.07 ± 10.30, a mean height of 162.15 ± 6.49 and a mean BMI of 36.0 voluntarily participated in the study. The participants were divided into two groups as the exercise group (EG) (n=20) and the control group (CG) (n=20) by random sampling method. EG women participated in home exercises with the online program for approximately one hour three days a week for twelve weeks. No exercise program was applied to CG women. Borg's perceived difficulty scale was used to determine the difficulty level of the exercise. Beck Depression Scale and Body Perception scales were applied to the participants at the beginning and end of the exercise. SPSS 23 package program was used for statistical analysis. The difference between the first and last test scores of EG and CG women on depression and body image was examined with the dependent samples t test. According to the analyzed results, significant differences were found between pre-test depression (21.55±13.98) and body image (113.65±40.51) scores of EG women and post-test depression (2.65±3.57) and body image (175.05±23.57) scores (p<0.05). As a result, it can be stated that home exercises performed online during the Covid-19 pandemic period had a positive effect on depression and body image in women with obesity.Keywords

Obesity, home exercises, depression, body imageAbstract

Bu çalışmanın amacı; Covid-19 pandemisi sırasında kişisel antrenör liderliğinde çevrimiçi olarak uygulanan ev tabanlı egzersiz programının obeziteli kadınlarda depresyon ve vücut imajı üzerine etkisini araştırmaktır. Çalışmaya yaş ortalamaları 40.07 ± 10.30, boy ortalamaları 162.15 ± 6.49 ve VKİ ortalamaları 36.0 olan 40 kadın gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılar yansız atama yöntemi ile egzersiz yapan grup (EG) (n=20) ve kontrol grubu (KG) (n=20) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. EG kadınlar on iki hafta boyunca haftada üç gün yaklaşık bir saat uzaktan erişim programı üzerinden ev egzersizlerine katılmışlardır. KG kadınlara ise herhangi bir egzersiz programı uygulanmamıştır. Egzersizin zorluk derecesini belirlemek için Borg’un algılanan zorluk derecesi skalası kullanılmıştır. Katılımcılara egzersizin başında ve sonunda Beck Depresyon Ölçeği ve Beden Algısı ölçekleri uygulanmıştır. İstatistiksel analizler için SPSS 23 paket programı kullanılmıştır. EG ve KG kadınların depresyon ve beden algısı ilk test ve son test skorları arasındaki farklılığa bağımsız gruplarda t testi ile bakılmıştır. Yapılan analiz sonucunda; EG kadınların ön test depresyon (21.55±13.98) ve beden algısı (113.65±40.51) puanları ile son test depresyon (2.65±3.57) ve beden algısı (175.05±23.57) puanları arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak, Covid-19 pandemi döneminde uzaktan erişim programı üzerinden yapılan ev egzersizlerinin, obeziteli kadınlarda depresyon ve beden algısı üzerinde olumlu etkisinin olabileceği belirtilebilir.Keywords

Obezite, ev egzersizleri, depresyon, beden algısı