Elit Güreşçilerde Akut Sıvı Kaybının Bazı Fiziksel, Fizyolojik ve Performans Parametrelerine Etkisi
(The Effects of Acute Dehydration on Some Physical, Physiological and Performance Parameters in Elite Wrestlers )

Author : Samet KIZILKAN  , Ahmet MOR  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2023
Number : 10-3
Page : 229-242
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.344
    


Summary

Bu çalışmanın amacı güreşçilerde akut sıvı kaybının bazı fiziksel, fizyolojik ve performans parametrelerine etkilerinin araştırılmasıdır. Çalışma, yaşları 18-22 olan aktif güreş yapan 24 gönüllü erkek güreşçi ile yapılmıştır. Araştırma deney grubu (n=12) ve kontrol grubu (n=12) olmak üzere rastgele iki grup şeklinde planlanmıştır. Araştırmanın deney grubuna vücut ağırlığı kaybı antrenmanı uygulanırken kontrol grubuna normal antrenman uygulanmıştır. Araştırmada antrenmanlardan önce ve sonra vücut hidrasyon düzeyleri, reaksiyon zamanı, dikey sıçrama, el kavrama kuvveti ve denge testleri uygulanarak akut sıvı kaybının etkileri araştırılmıştır. Grup içi karşılaştırmalar bağımlı örneklem t-test ile gruplar arası karşılaştırmalar ise bağımsız örneklem t-test ile analiz edilmiştir. Çalışmada, grup içi karşılaştırmalarda denge ve el kavrama kuvvetinde kontrol grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0,05). Ayrıca, algılanan zorluk derecesi (AZD) düzeylerinde de kontrol grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Araştırmada reaksiyon zamanında anlamlı farklılık olsa da, iki grup benzerlik göstermektedir (p<0,05). Sonuç olarak bu çalışmada elde edilen bulgular neticesinde akut sıvı kaybının güreşçilerde dikey sıçrama, anaerobik güç ve reaksiyon zamanı performanslarını etkilemediği ortaya koyulmuştur. Çalışmada denge ve el kavrama kuvveti performanslarında kontrol grubu lehine farklılık olduğu görülmektedir. Bununla birlikte çalışmada elde edilen en önemli sonuç, AZD parametresinde ortaya çıkan deney ve kontrol grupları arasındaki farklılık olmuştur. AZD deney grubunda kontrol grubuna göre daha yüksek çıkmış ve deney grubu antrenmanın zorluğunu daha yüksek seviyede algılamıştır. Kontrole kıyasla deney grubunda meydana gelen bu olumsuz etkiler dehidrasyona bağlı olabilir. Ortaya çıkan bu sonuç, güreşçilerin vücut ağırlığı kaybı antrenmanı sonrasında fiziksel performans anlamında fazla etkilenmezken, psikolojik olarak olumsuz etkilendiklerini göstermektedir ve bu durum hızlı vücut ağırlığı kaybının maç performansına negatif etki edebileceğini düşündürmektedir.Keywords

Güreş, vücut ağırlığı kaybı antrenmanı, dehidrasyon, AZDAbstract

The aim of this study was to investigate the effects of acute fluid loss on some physical, physiological and performance parameters in wrestlers. Active and trained 24 male wrestlers, aged 18-22, voluntarily participated in this study. Participants were randomly divided into two groups as experimental (n=12) and control (n=12). While the experimental group was given weight loss training, normal training was applied to the control group. The effects of acute fluid loss were investigated by applying body hydration level, reaction time, vertical jump, claw strength and balance tests before and after training. Intragroup comparisons were analyzed with dependent sample t-test; intergroup comparisons were analyzed with independent sample t-test. In the study, statistically significant differences were found in favor of the control group in balance and hand grip strength in group comparisons (p<0.05). In addition, it was determined that there was a statistically significant difference in favor of the control group in rating of perceived exertion (RPE) levels (p<0.05). Although there were significant differences in reaction time, the values of the two groups show similarity (p<0.05). Accordingly, there was a difference in favor of the control group in balance and hand grip strength performances. However, the experimental group perceived the difficulty of the training at a higher level. Compared to the control group, these negative effects in the experimental group may have resulted from dehydration. This result shows that the wrestlers are not affected much in terms of physical performance after weight loss training, but they are negatively affected psychologically, and this suggests that rapid weight loss may have a negative effect on match performance.Keywords

Wrestling, weight loss training, dehydration, RPE