Fair Play Kapsamında Sporcularda Saygı Kavramı: Mecburiyet/ Ahlaki Yükümlülük
(The Concept of Respect in Athletes within the Scope of Fair Play: Obligation / Moral Duty )

Author : İlyas GÖRGÜT    
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2023
Number : 10-3
Page : 243-264
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.346
    


Summary

Bu çalışma sporcuların saygı kavramını nasıl değerlendirdiklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma kapsamında saygı kavramının müsabaka sonucuna etkileri, galibiyet ve mağlubiyet durumunda saygı gösterimi, sporcuların hakem kararlarına saygı çerçevesinde yaklaşımları, alçakgönüllü ve dürüst sporcudan beklentilerin neler olduğu incelenmektedir. Araştırmada nitel çalışma yöntemi benimsenmiş ve olgubilim (fenomenoloji) nitel araştırma deseni tercih edilmiştir. Çalışma grubu amaçlı örneklem yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örnekleme yöntemi ile seçilmiş 17 sporcudan oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak görüşme yöntemi kullanılmış ve yarı-yapılandırılmış görüşme doğrultusunda hazırlanan 6 adet soru katılımcılara yöneltilmiştir. Sporculara görüşmelerin kayıt altına alınacağı ve araştırmacı tarafından daha sonra kayıtların metin haline dönüştürülerek analizlerinin yapılacağı bilgisi verilmiştir. Görüşmeler ortalama 30 dakika sürmüştür. Elde edilen metinlere betimsel ve içerik analizi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda bazı sporcular saygı kavramını ahlaki yükümlülük, bazı sporcular ise çevrenin fair play ve ahlaki beklentileri doğrultusunda bir zorunluluk olarak görmektedirler. Kavramının müsabakaya hem olumlu hem de olumsuz yansımaları olduğu düşünülmektedir. Sporcular hakem kararlarına verilen tepkinin saygılı veya saygısız olmasının müsabakanın önem derecesine yani ilgili koşullara göre değişkenlik gösterdiğini ifade etmektedirler. Alçakgönüllü sporcudan beklentiler ile rakibin üstünlüğü ve rakipten beklenen davranışlar ise mağlubiyet ve galibiyet durumlarına göre farklılık göstermektedir. Ayrıca sporcular açısından değer sahibi ve çevresi tarafından onaylanan sporcular dürüst sporcu olarak nitelendirilmektedir.Keywords

Ahlaki yükümlülük, fair play, kavram, mecburiyet, saygı, sporcuAbstract

This study was designed to determine how athletes evaluate the concept of respect. Within the scope of the study, the effects of the concept of respect on the result of the competition, showing respect in case of victory and defeat, athletes' approaches to referee decisions within the framework of respect, and what are the expectations from modest and honest athletes are examined. Qualitative study method was adopted in the study and phenomenology qualitative research design was preferred. The study group consisted of 17 athletes selected by the convenience sampling method, one of the purposeful sampling methods. The interview method was used as a data collection tool and 6 questions prepared in line with the semi-structured interview were directed to the participants. The athletes were informed that the interviews would be recorded and that the researcher would later convert the recordings into text and analyse them. The interviews lasted an average of 30 minutes. Descriptive and content analysis were applied to the texts obtained. As a result of the analysis, some athletes see the concept of respect as a moral obligation, while others see it as an obligation in line with the fair play and moral expectations of the environment. It is thought that the concept of respect has both positive and negative reflections on the competition. Athletes state that whether the reaction to referee decisions is respectful or disrespectful varies according to the importance of the competition, that is, according to the relevant conditions. The expectations from the modest athlete, the superiority of the opponent and the behaviours expected from the opponent differ according to the defeat and victory situations.  In addition, athletes who have values and are approved by their environment are characterized as honest athletes.Keywords

Athlete, concept, fair play, moral responsibility, obligation, respect