Kadın Çalışanların Serbest Zaman Engelleri ile Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi
(Investigation of Life Satisfaction Levels and Leisure Constraints of Women Employees )

Author : Sinem PARLAKYILDIZ  , Oğuz Hakan SÖZÜER  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2023
Number : 10-3
Page : 309-321
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.352
    


Summary

Kadın çalışanların serbest zaman katılımında belirli engellerle karşılaştıkları ve bunun sonucunda yaşam doyumlarında düşüş yaşadıkları düşünülmektedir. Bu ilişkisel çalışma, çalışan kadınların serbest zaman kısıtlamaları ve yaşam doyumu düzeylerini ve bunların birbirleriyle ve çeşitli demografik özelliklerle ilişkisini değerlendirmiştir. Kolayda örnekleme yoluyla seçilen toplam 210 katılımcı (ortalama yaş 31.29 ± 7.02 yıl) Serbest Zaman Engelleri Ölçeği (SZEÖ) ve Yaşam Doyum Ölçeğini (YDÖ) doldurmuştur. Veriler tanımlayıcı istatistikler, ANOVA, MANOVA ve Pearson korelasyon analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Ortalama SZEÖ ve YDÖ puanları yaş, medeni durum veya egzersiz katılımına göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p>.05). YDÖ ve SZEÖ 'tesisler' alt ölçeğindeki ortalama puanlar arasında zayıf bir negatif korelasyon vardır (r=-.156; p<.05), bu da serbest zaman katılımına yönelik tesisle ilgili engellerdeki artışın kadın çalışanlarda daha düşük yaşam doyumu ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Çalışan kadınlar arasında yaşam doyumu ile ilişkili diğer faktörleri belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır.Keywords

Serbest zaman, yaşam doyumu, serbest zaman engelleriAbstract

Female employees are believed to encounter certain barriers to leisure participation and experience a subsequent decrease in life satisfaction. This correlational study assessed the leisure constraints and life satisfaction levels of working women and their relationship with each other and several demographic characteristics. A total of 210 participants (mean age 31.29 ± 7.02 years) selected by convenience sampling completed the Leisure Constraints Scale (LCS) and Satisfaction With Life Scale (SWLS). Data were analyzed using descriptive statistics, ANOVA, MANOVA, and Pearson correlation analysis. Mean LCS and SWLS scores showed no significant differences according to age, marital status, or exercise participation (p>.05). There was a weak negative correlation between mean scores on the SWLS and LCS ‘facilities’ subscale (r=-.156; p<.05), suggesting that an increase in facility-related barriers to leisure participation may be related to lower life satisfaction in women employees. Further studies are needed to identify other factors associated with life satisfaction among working women.Keywords

Leisure, life Satisfaction, leisure constraints