Amatör ve Profesyonel Sporcuların Beslenme Bilgi Düzeyleri ile Dopinge Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
(Investigation of Nutritional Knowledge Levels and Attitudes Towards Doping of Amateur and Professional Athletes )

Author : Nihal AKOĞUZ YAZICI  , Esranur TERZİ, Can AKYILDIZ  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2024
Number : 11-1
Page : 12-24
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.362
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, amatör ve profesyonel sporcuların beslenme bilgi düzeyleri ile dopinge yönelik tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve ilgili değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma grubu yaş ortalaması 21,60±6,89 olan 141 amatör ve 57 profesyonel toplam 197 sporcu oluşmuştur. Araştırmanın verileri, Sporcu Beslenme Bilgi Ölçeği ve Dopinge Yönelik Tutum Ölçeği kullanılarak online ortamda toplanmıştır. Normal dağıldığı belirlenen verilerin analizinde Independent T-Testi, One-Way Anova ve Pearson Korelasyon testi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların dopinge yönelik tutumları cinsiyet, spor dalı, spor geçmişi ve yaş açısından farklılık göstermezken (p>0.05), eğitim durumu açısından farklılık göstermiştir (p<0.05). Katılımcıların beslenme bilgi düzeyleri cinsiyet ve spor dalı açısından farklılık göstermezken (p>0.05), eğitim durumu, spor geçmişi ve yaş açısından farklılık göstermiştir (p<0.05). Ayrıca dopinge yönelik tutum ile beslenme bilgi düzeyi arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır (p>0.05). Bu sonuçlar, sporcuların beslenme bilgisi ve doping eğilimleri arasındaki ilişkiyi anlamamıza ve bu konuda daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olabilir.Keywords

Doping, ergojenik yardımcı, performans arttırıcıAbstract

This study aimed to establish the correlation between the nutritional knowledge levels of amateur and professional athletes and their attitudes towards doping. Additionally, it sought to analyze these relationships in relation to relevant variables. The study included a sample group of 141 amateur athletes and 57 professional athletes, resulting in a total of 197 athletes. The average age of the participants was 21.60±6.89 years. The study's data were gathered through online means, utilizing the Athlete Nutrition Knowledge Scale and Attitude Towards Doping Scale. The data that followed a normal distribution was analyzed using the Independent T-Test, One-Way Anova, and Pearson Correlation test. According to the analyzed results, there were no significant differences in attitude levels towards doping based on gender, sport branch, sport history, and age (p>0.05). However, there was a significant difference in attitude levels based on educational status (p<0.05). Furthermore, although there were no significant differences in nutritional knowledge levels based on gender and sport branch (p>0.05), there were significant differences based on educational status, sport history, and age (p<0.05). Furthermore, there was no substantial correlation observed between the attitude towards doping and the level of nutritional knowledge (p>0.05). These findings can provide insights into the correlation between athletes' understanding of nutrition and their inclination towards doping, contributing to a deeper understanding of this matter.Keywords

Doping, ergogenic aid, performance enhancer