İmgeleme ve Kişilik: Temaslı ve Temassız Spor Branşlarıyla Uğraşan Sporcular Üzerine Bir Araştırma
(Imagery and Personality: Research on Athletes in Contact and Non-Contact Sports )

Author : Yiğitcan ALTIPARMAK  , Ferudun DORAK, Mehmet Ersin ALTIPARMAK  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2024
Number : 11-1
Page : 25-37
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.364
    


Summary

Bu araştırmada temaslı ve temassız spor türleriyle uğraşan sporcuların kişilik özelliklerinin, imgeleme boyutlarının bazı demografik özellikler yönünden değerlendirilmesi ve bu kavramlar arasındaki ilişkinin ortaya konması hedeflenmektedir. Araştırmanın örneklemini İzmir ve Manisa illerinde faaliyet gösteren spor kulüplerinden 18 yaş ve üzerinde aktif ve lisanslı 94 kadın ve 174 erkek toplam 268 sporcu oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplanması amacıyla kişisel bilgi formu yanı sıra Büyük Beş - 50 Kişilik Testi Türkçe Formu (B5KT-50-Tr) ve Sporda İmgeleme Envanteri (SİE) kullanılmıştır. Elde edilen veri setinin analizinde yüzde, frekans, t-testi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre sporcuların uyumluluk ve duygusal dengelilik değişkenlerinde temassız spor türleriyle uğraşan sporcuların temaslı sporlarla uğraşanlara göre ortalamalarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Branşlarında milli olan sporcuların milli olmayan sporculara göre bilişsel özel imgeleme ve uyumluluk ortalamalarının istatistiksel olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir. SİE ve B5KT-50-Tr ilişkisi incelendiğinde çok zayıf ve zayıf pozitif yönlü anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. Buna karşın motivasyonel genel uyarılmışlık alt boyutu ile duygusal dengelilik alt boyutu arasında çok zayıf ve negatif yönlü ilişki ortaya konmuştur. Sonuç olarak bu araştırmada sporcularda imgeleme boyutları ve kişilik özellikleri incelendiğinde bu kavramların birbiriyle ilişkili olduğu söylenebilmektedir.Keywords

Kişilik, sporda imgeleme, zihinsel antrenman, temaslı spor, temassız sporAbstract

This research aimed to evaluate the personality traits and imagery dimensions of athletes involved in contact and non-contact sports in terms of some demographic characteristics and to reveal the relationship between these concepts. The sample of the research consists of 94 female and 174 male active and licensed athletes aged 18 and over from sports clubs operating in Izmir and Manisa provinces. In order to collect data in the study, in addition to the personal information form, the Big Five Personality Questionnaire Turkish Form (B5KT-50-Tr) and the Sports Imagery Questionnaire (SIQ) were used. Percentage, frequency distributions, t-test, and correlation analysis were used in the analysis of the obtained data set. According to the research findings, it was determined that the athletes' averages in the variables of agreeableness and emotional stability were higher than those who were involved in non-contact sports, compared to those who were involved in contact sports. It has been revealed that national athletes have statistically higher cognitive special imagery and agreeableness averages than non-national athletes. Considering the relationship between SIQ and B5KT-50-Tr very weak and weak positive significant relationships were determined between dimensions. On the other hand, a very weak and negative relationship was revealed between the motivational general arousal and the emotional stability dimensions. In conclusion, it can be stated that imagery and personality concepts are related to each other.Keywords

Personality traits, sport imagery, mental training, contact sport, non-contact sport