“Terapatik Rekreasyon” Çalışmalarının Görsel Haritalama Tekniği ile Bibliyometrik Analizi
(Bibliometric Analysis of “Therapeutic Recreation” Studies with Visual Mapping Technique )

Author : Sevim KÜL AVAN  , Sinem PARLAKYILDIZ  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2024
Number : 11-1
Page : 65-81
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.368
    


Summary

Bilimsel araştırmalar, herhangi bir konu üzerinde yapıldığında, o konuyla ilgili bilgi birikiminin artmasına katkı sağlar. Terapatik rekreasyon, özel gereksinimleri olan bireylerin sağlık ve fonksiyonel durumunu iyileştirmeyi, yaşam kalitelerini artırmayı ve yaşama uyum sağlamayı amaçlayan faaliyetlerden oluşmaktadır. Çalışma, terapatik rekreasyon alanında yapılan bilimsel çalışmaların genel yapısını ve gelişimini belirlemek için bibliyometrik yöntemler kullanarak yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, "terapatik rekreasyon" konusunda literatürün evrelerini ve genel yapısını detaylı olarak incelemek, ana temaları tanımlamak ve bu alanda gelecekte yapılacak araştırmalara katkı sağlamaktır. Çalışma kapsamında Scopus veri tabanı kullanılarak 1257 araştırma incelenmiştir. Terapatik rekreasyonla ilgili çalışmaların türleri, yazarlar, yıllar, ülkeler, diller, kurumlar, konu alanları, dergiler ve anahtar kelimeler değerlendirilmiştir. Veriler, VOSviewer yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma içerisinde 1933 yılından 2023 yılı 31 Mayıs tarihine kadar olan dönemdeki terapatik rekreasyon çalışmalarının gelişimi incelenmiştir. Bulgular, en fazla çalışmanın makale türünde olduğunu, en fazla çalışma yapan yazarın “Lorna Moxham” olduğunu ortaya koymuştur. Terapatik rekreasyon çalışmalarının en yoğun olduğu yılın 2020 olduğu, en fazla çalışmanın Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldığı saptanmıştır. Çalışmaların çoğunlukla İngilizce dilinde olduğu ve en fazla çalışma yapan kurumun “Wollongong Üniversitesi” olduğu gözlemlenmiştir. En sık kullanılan anahtar kelimenin "therapeutic recreation", en çok yayın yapan derginin ise "Therapeutic Recreational Journal" olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, bu çalışma terapatik rekreasyon alanında yapılan bilimsel araştırmaların genel bir değerlendirmesini sunmuş ve bu alandaki eğilimleri ve gelişmeleri ortaya koymuştur. Terapatik rekreasyonun multidisipliner bir konu olduğu, farklı ülkelerde ve üniversitelerde araştırıldığı, çalışmaların arttığı ve düzenli olarak incelendiği görülmüştür. Çalışmanın bu alanda gelecekte yapılacak araştırmalara yön vermek ve literatüre katkı sağlamak için önemli bir kaynak olabileceği söylenebilir.Keywords

Bibliyometrik analiz, rekreasyon, terapatik rekreasyonAbstract

The advancement of scientific research contributes to the accumulation of knowledge on any subject it addresses. Therapeutic recreation comprises activities aimed at improving the health and functional status of individuals with special needs, enhancing their quality of life, and facilitating adaptation to life. This study was conducted using bibliometric methods to determine the general structure and development of scientific research in the field of therapeutic recreation. The objective was to comprehensively examine the stages and overall structure of the literature on "therapeutic recreation," identify key themes, and contribute to future research in this area. Within the scope of this study, 1257 research articles were examined using the Scopus database. The types of studies, authors, years, countries, languages, institutions, subject areas, journals, and keywords related to therapeutic recreation were evaluated. The data were analyzed using VOSviewer software. The study examined the development of therapeutic recreation research from 1933 to May 31, 2023. The findings revealed that the majority of studies were in the form of articles, with “Lorna Moxham” identified as the most prolific author. The year 2020 was found to be the peak period for therapeutic recreation research, with the United States being the country with the highest number of studies. It was observed that the studies were predominantly in the English language, and the institution with the highest number of studies was the “University of Wollongong”. The most commonly used keyword was "therapeutic recreation," and the journal with the highest number of publications was identified as the "Therapeutic Recreational Journal". In conclusion, this study provided a comprehensive evaluation of scientific research in the field of therapeutic recreation, highlighting trends and developments. It demonstrated that therapeutic recreation is a multidisciplinary subject studied in various countries and universities, with an increasing number of studies being conducted and regularly reviewed. The study could serve as an important resource for guiding future research in this area and contributing to the literature.Keywords

Bibliometric analysis, recreation, therapeutic recreation