Futbolcularda FIFA 11+ ve RAMP Isınma Protokollerinin Sürat ve Çeviklik Performansına Akut Etkisi
(Acute Effects of FIFA 11+ and RAMP Warm-up Protocols on Speed and Agility Performance in Soccer Players )

Author : Gürkan Selim ÇELGİN  , Erkal ARSLANOĞLU  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2024
Number : 11-1
Page : 96-112
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.374
    


Summary

Bu çalışmanın amacı futbolcularda farklı ısınma protokollerinin sürat ve çeviklik performansına akut etkisini araştırmaktır. Bu çalışmaya, aktif futbol oynayan antrenmanlı 15 gönüllü erkek futbolcu (yaş ortalaması: 24,53 yıl; boy uzunlugˆu ortalaması: 177,6 cm; vücut agˆırlıgˆı ortalaması: 73,66 kg; beden kitle indeksi ortalaması (BKI·): 23,36 kg/m2; spor yaşı ortalaması: 12,13 yıl) katıldı. Araştırma grubuna antrenman öncesi olmak üzere 48 saat arayla RAMP ısınma protokolü ve FIFA 11+ nöromüsküler ısınma protokollerini içeren iki farklı ısınma protokolü uygulandı. İsınma protokollerinden hemen sonra, algılanan zorluk derecesi ölçeği, his skalası ve fiziksel etkinlikten hoşlanma ölçeği uygulandı. Test tekrarları arasında 3 dakikalık pasif dinlenmeler verilerek futbolculara 10 m ivmelenme, 20 metre sürat testi ve T-c¸eviklik test ölçümleri gerçekleştirildi. Veriler Shapiro-Wilk testi kullanılarak normallik açısından kontrol edildi. Gruplar arası karşılaştırma da bağımlı örneklem t-test ile analiz edildi. Verilerin istatistiksel analizi ve yorumları p<0,05 önem düzeyinde anlamlı kabul edildi. Test sonuçları karşılaştırıldığında, FIFA 11+ nöromüsküler ısınma protokolünün sürat performansına olumlu etki ettiği saptanmıştır (p<0,05). FIFA 11+ nöromüsküler ısınma egzersizleri, uyluk kas grubunu harekete geçiren Nordic hamstring curl egzersizi başta olmak üzere kuvvet egzersizlerini de içerdiğinden böyle bir durumun sporcuların sürat gelişmesine katkı sağladığı düşünülmektedir. Bu doğrultuda, sürat performansında gelişim sağlamak için FIFA 11+ nöromüsküler ısınma protokolünün antrenman ve müsabaka öncesi ısınma programlarında uygulanması önerilmektedir.Keywords

Futbol, sürat, çeviklik, FIFA 11+ ve RAMP ısınmaAbstract

The aim of this study was to investigate the acute effects of different warm-up protocols on speed and agility performance in soccer players. İn this study, 15 trained volunteer male soccer players (mean age: 24.53 years; mean height: 177.6 cm; mean body weight: 73.66 kg; mean body mass index (BMİ): 23.36 kg/m2; mean age at sport: 12.13 years) participated. Two different warm-up protocols including RAMP warm-up protocol and FIFA 11+ neuromuscular warm-up protocols were applied to the research group 48 hours apart before training. İmmediately after the warm-up protocols, a perceived difficulty scale, a sensation scale and a physical activity enjoyment scale were administered. Passive rests of 3 minutes were given between test repetitions and 10 m acceleration, 20 m sprint test and T-agility test measurements were performed. Data were checked for normality using the Shapiro-Wilk test. Comparison between groups was also analyzed by dependent sample t-test. Statistical analysis and interpretations of the data were considered significant at p<0.05 significance level. When the test results were compared, it was found that FIFA 11+ neuromuscular warm-up protocol had a positive effect on sprint performance (p<0.05). Since FIFA 11+ neuromuscular warm-up exercises include strength exercises, especially the Nordic hamstring curl exercise, which activates the thigh muscle group, it is thought that such a situation contributes to the speed development of athletes. Accordingly, it is recommended to apply the FIFA 11+ neuromuscular warm-up protocol in training and pre-competition warm-up programs to improve speed performance.Keywords

Soccer, speed, agility, FIFA 11+ and RAMP warm-up