Ekonomik Kriz ve Pandemi Sürecinde Spor İşletmeleri
(Sports Businesses During the Economic Crisis and Pandemic Abstract )

Author : ALI ALKHANLI  , Mert Kerem ZELYURT  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2024
Number : 11-1
Page : 122-134
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.384
    


Summary

Mikro işletme kavramı; 10 kişiden az (1-9 arası) çalışanı olan ayrıca yıl boyunca net satış geliri ya da parasal dengeleminden herhangi biri üç milyon TL’yi aşmayan işletmelerdir. Araştırmanın konusunu “mikro ve küçük işletmeler” olgusunun spor endüstrisindeki karşılığını oluşturmaktadır. Spor işletmelerinin özel sektörde büyük, orta, küçük ve mikro ölçekli biçimde faaliyet gösterdiği görülmektedir. Bu çalışmada ekonomik kriz ve pandemi sürecinin çalışan sayısı 50’den az olan spor işletmelerine etkilerini anlamak amaçlanmıştır. Araştırma nitel yönteme göre, anlamacı/yorumcu paradigmayla tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak “yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme” tekniği kullanılmış, mikro ve küçük ölçekli spor işletmelerinin yönetici ve temsilcileriyle görüşmeler yapılmıştır. Örneklemi oluşturan katılımcılarda seçim kriteri olarak, ilgili işletmenin en az bir yıl faaliyet göstermiş olmasına dikkat edilmiştir. İstanbul’da Bağcılar, Bahçelievler, Kağıthane, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Sarıyer, Şişli, Beyoğlu, Eyüpsultan, Avcılar, Beylikdüzü, Kartal, Ataşehir, Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Bakırköy ve Fatih ilçelerindeki spor salonlarından amaçlı örnekleme göre görüşme yapılan katılımcı sayısı 30’dur. Ses kayıtları metne aktarıldıktan sonra içerik çözümlemesiyle 3 tema belirlendi: 1. Ekonomik Krizin Mikro ve Küçük Ölçekli Spor İşletmelerine Etkileri 2. Krizin Müşteri Kitlesine Etkileri 3. Spor İşletmelerinin Pandemi Deneyimleri. Ekonomik krizlerin spor işletmelerini birçok yönden olumsuz etkilediği göze çarpan belirgin bir husustur. Potansiyel müşterilerin kriz ortamında spor hizmetlerine ilgisinin azalması; kira, stopaj vs. ödemelerle ilgili sorunların artışı gibi faktörler öne çıkmaktadır. Fiyatlardaki artış, müşteri sayısındaki azalma ve ilgili konjonktüre yönelik pazarlama stratejileri göze çarpan diğer hususlardır. Pandemi sürecinde de salonların kapalı olması kaynaklı gelir kaybı, ödemelerin bu dönemde de devam etmesi ve devlet desteğinin yetersiz kalması gibi sorunların mikro ve küçük ölçekli spor işletmelerinde çeşitli pazarlama stratejilerini öne çıkardığı görülmüştür.



Keywords

Ekonomik kriz, spor işletmesi, küçük işletme, mikro işletme, pandemi



Abstract

Micro business concept; These are businesses with less than 10 employees (1-9) and whose net sales revenue or monetary balance does not exceed three million TL during the year. The subject of the research is the equivalent of the "micro and small enterprises" phenomenon in the sports industry. It is seen that sports enterprises operate in large, medium, small land micro scale in the private sector. This study aims to understand the effects of the economic crisis and pandemic process on sports businesses with fewer than 50 employees. The research was designed according to the qualitative method, with the interpretive/interpretive paradigm. "Semi-structured in-depth interview" technique was used as a data collection tool, and interviews were conducted with managers and representatives of sports enterprises. Care was taken to ensure that the participants in the sample had worked in the relevant business for at least one year. Number of participants interviewed according to purposeful sampling from sports halls in Bağcılar, Bahçelievler, Kağıthane, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Sarıyer, Şişli, Beyoğlu, Eyüpsultan, Avcılar, Beylikdüzü, Kartal, Ataşehir, Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Bakırköy and Fatih districts in Istanbul. It is 30. After the audio recordings were transcribed into text, 3 themes were determined through content analysis: 1. Effects of the Economic Crisis on Micro and Small-Scale Sports Businesses, 2. Effects of the crisis on customer base, 3. Pandemic Experiences of Sports Businesses. It is a striking fact that economic crises negatively affect sports businesses in many ways. Potential customers' decreased interest in sports services in a crisis environment; rent, withholding tax etc. Factors such as the increase in payment-related problems come to the fore. The increase in prices, the decrease in the number of customers and marketing strategies for the relevant conjuncture are other notable issues. It has been observed that problems such as loss of income due to the closure of the halls during the pandemic period, continuation of payments during this period and insufficient government support have highlighted various marketing strategies in sports businesses.



Keywords

Economic crisis, sports businesses, small business, micro business, pandemic